.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

“TĂNG TRƯỞNG XANH” – XU THẾ PHÁT TRIỂN TẤT YẾU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

27-02-2017

“GREEN GROWTH” - INEVITABLE TREND OF DEVELOPMENT IN VIETNAM

 

ĐOÀN VĂN RE[1]

TÓM TẮT

            Từ trước đến nay, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu dựa vào mô hình tăng trưởng theo chiều rộng. Mô hình này chủ yếu dựa nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, vốn và lao động,… Tuy nhiên, đây là những nguồn tài nguyên hữu hạn và hiện tại đang có nguy cơ cạn kiệt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để phát triển bền vững, các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang lựa chọn mô hình phát triển kinh tế xanh, thực hiện mô hình “tăng trưởng xanh”, chú trọng tăng trưởng theo chiều sâu. Vậy mô hình “tăng trưởng xanh” là như thế nào? Việt Nam thực hiện chiến lược về “tăng trưởng xanh” ra sao?

ABSTRACT

So far, Vietnam’s  economic growth is primarily based  on a model of wide-side growth. This model mostly focuses  on natural resources, capital and labour sources.  However, these sources are limited and will soon expire causing serious environmental pollution. For sustainable development, countries  in general and Vietnam, in particular tend to use the model of “green economic growth” that focuses on deep-side growth. So, what is “green growth”? How are strategies for ‘green growth’ applied in Vietnam?

 

[1] Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế