Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

08-03-2017

Ngày 02/3/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang ký ban hành Công văn số 106/ĐHTG-TCHC về việc triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức.

Hình ảnh có liên quan

Theo nội dung công văn, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang yêu cầu lãnh đạo các đơn vị:

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể viên chức thuộc đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác, phối hợp xử lý các công việc có liên quan, chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của cơ quan;

- Đánh giá đúng năng lực, trình độ của viên chức để bố trí phân công cho phù hợp. Cụ thể hóa trách nhiệm từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở viên chức chấp hành tốt kỷ cương hành chính, về sử dụng thời giờ làm việc, về văn hóa công sở, văn hóa ứng xử, trách nhiệm và đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của viên chức khi thi hành nhiệm vụ.

- Tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Xem đây là tiêu chuẩn quan trọng để phân loại, xét các danh hiệu thi đua.

Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Công văn này. Quá trình triển khai ở đơn vị có lập Biên bản và gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường (cô Nguyễn Thị Như Mai, Phòng Tổ chức - Hành chính) trước ngày 17/3/2017. Hàng tháng có kiểm điểm của viên chức trong cuộc họp đơn vị và tổng hợp lồng ghép vào báo cáo tháng; định kỳ báo cáo quý (trước ngày 05 của tháng cuối quý), 06 tháng (trước ngày 05/5), báo cáo năm (trước ngày 05/12), về kết quả thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND (thông qua Phòng Tổ chức - Hành chính) .

VĨNH SƠN