Chia sẻ

Công văn về Cuộc thi Ánh sáng soi đường 2017

20-03-2017

 

TỈNH ĐOÀN TIỀN GIANG

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

***

       Số:    CV/TĐTN-TNTH

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Tiền Giang, ngày    tháng 02 năm 2017

   “V/v tham gia Hội thi Olympic toàn quốc

 các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

     “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017”           

 

 

Kính gửi  -Bí thư LCĐ các khoa trực thuộc

 

Thực hiện công văn số 3323 CV/TĐTN-TNTH của Tỉnh đoàn Tiền Giang về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh“Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Tiền Giang đề nghị Bí thư các Đoàn khoa triển khai đến toàn thể sinh viên của khoa để gia tốt hội thi, cụ thể như sau:

I. TÊN GỌI, NỘI DUNG THI 

1. Tên gọi hội thi: “Ánh sáng soi đường”.

2. Nội dung cơ bản Hội thi

- Kiến thức về Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; phong trào yêu nước, các danh nhân, các nhà khoa học và các thành tựu khoa học lớn trong lịch sử nhân loại. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

- Thông tin kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng dự thi:

1.1. Bảng cá nhân: Toàn thể sinh viên đang học tại trường Đại học Tiền Giang.

1.2. Bảng đội tuyển: Căn cứ vào kết quả tham gia vòng thi cá nhân của từng thí sinh,  BTV Đoàn trường sẽ chọn ra một số thành viên có số điểm cao nhất để tham gia vào đội tuyển dự thi của tỉnh. Đội tuyển gồm 07 thành viên tham gia vòng thi cấp cụm được lựa chọn dựa trên tiêu chí sau:

+ Sinh viên tham dự ít nhất 01 lần phần thi cá nhân và đạt từ 70% điểm bài thi trở lên.

+ Không phải là sinh viên đang theo học ở các ngành, chuyên ngành: Triết học; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa học chính trị; Chính trị học; Giáo dục chính trị.

2. Thời gian tổ chức hội thi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.1. Bảng cá nhân: Từ 05/3/2017 đến 16/4/2017 (06 tuần).

Đề nghị các đồng chí Bí thư LCĐ Khoa triển khai cho sinh viên biết để tham gia đảm bảo đúng thời gian theo quy định của BTC cuộc thi.

2.2. Bảng đội tuyển:

- Vòng thi cấp cụm, cấp khu vực: Dự kiến tháng 4, 5/2017 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

- Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc: tháng 5/2017 (Dự kiến 21/5/2017).

III.  HÌNH THỨC THI

Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn (Đính kèm thể lệ Hội thi)

IV. GIẢI THƯỞNG

1. Phần thi kiến thức

1.1. Bảng cá nhân:

Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân có số điểm cao nhất, cụ thể như sau:

* Giải thưởng Tuần:

- 01 giải Nhất trị giá 1.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 500.000 đồng.

- 03 giải Ba trị giá mỗi giải 300.000 đồng.

* Giải toàn quốc:

- 01 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng và 1 chuyến về nguồn.

- 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng.

- 03 giải Ba trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng.

- 05 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng.

Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giải thưởng dành cho các trường có tỷ lệ sinh viên tham gia thi nhiều nhất, trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng, kèm bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

1.2. Bảng đội tuyển:

Các giải thưởng tập thể được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo và những phần thưởng sau:

- 01 giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng và 01 chuyến về nguồn cho đội tuyển 07 người.

- 01 giải Nhì trị giá 20.000.000 đồng.

- 02 giải Ba trị giá mỗi giải 15.000.000 đồng.

- 02 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

Trên đây là một số nội dung tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017. Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các LCĐ Khoa phát động rộng rãi trong toàn thể sinh viên để tham tốt hội thi.

Các LCĐ Khoa chủ động trong việc liên hệ mượn phòng máy tính có kết nối Internet để các chi đoàn trực thuộc sắp xếp thời gian tham gia và đảm bảo tối thiểu 50% sinh viên của Khoa phải tham gia dự thi lần này. 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-  Lưu VT.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

                          

Lê Thị Tân

 

Đoàn thanh niên