Chia sẻ

Thông báo nộp học phí kỳ thứ 3 khóa 2014-2016

30-03-2017

          UBND TỈNH TIỀN GIANG                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 45/TB-ĐHTG                                                         Tiền Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

                                                                                       THÔNG BÁO

V/v nộp học phí kỳ thứ 3 khóa 2014-2016

 

Căn cứ Hợp đồng số 68/HĐĐT.2014 ngày 27/3/2015 giữa Trường Đại học  Nông Lâm TP.HCM và Trường Đại học Tiền Giang về việc mở lớp Cao học Kỹ thuật Cơ khí 2014;

Căn cứ Phụ lục hợp đồng kỳ thứ 3 khóa 2014-2016 ngày 22/3/2017,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mức thu học phí kỳ thứ 3 khóa 2014-2016 như sau:

Mức thu:  15.000.000đ/học viên/kỳ.

(Mười lăm triệu đồng)

Đề nghị học viên lớp Cao học Kỹ thuật Cơ khí 2014 đến Phòng Tài vụ của Trường Đại học Tiền Giang nộp học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/04/2017.

Quá thời hạn nêu trên Trường Đại học Tiền Giang sẽ không chịu trách nhiệm về việc bị cấm thi của học viên./.

                                                                                                      

Nơi nhận :                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Phòng QLKH&HTQT;

- Học viên lớp CH KTCK;

- Lưu: VT, TV.                                                                                                                                      Đã ký

                                                                                                                                                      Võ Ngọc Hà

                                                                                                                                                                      

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tài vụ