.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Tuyên truyền hoạt động công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

17-04-2017

Ngày 12/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 421/KH-STTTT về việc “Tuyên truyền hoạt động công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân đối với công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; loại bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến phù hợp với thời kỳ công nghiệp hoá của đất nước.

Theo Kế hoạch, hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin hoạt nội bộ, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Nội dung tuyên truyền chính: (1) Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Dân sự, Luật Người cao tuổi, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình,… để nhân dân biết và tham gia phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương. (2) Đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam theo chủ đề năm 2017: “ Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”. (3) Phổ biến kiến thức, kỹ năng về hôn nhân gia đình và xây dựng gia đình văn hóa; kiên quyết đấu tranh với hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật trong hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. (4) Thông tin, tuyên tuyền đến các ngành, cá nhân, gia đình và xã hội về ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng của Đề án: “Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020” theo Quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Về tổ chức thực hiện, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị, thành: Tập trung tuyên truyền trên các Thông tin của các cơ quan, đơn vị về việc thực hiện công tác gia đình, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc.

Xem thêm: Chỉ tiêu theo Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang V/v thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

VĨNH SƠN