Chia sẻ

Tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN Tiền Giang, Long An

19-04-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 TRUNG TÂM QHDN&TVTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Số:  28 /TB –TT QHDN&TVTS

                                                                 Tiền Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

 

Về việc tuyển dụng nhân sự tại

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN Tiền Giang, Long An

 

 Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN Tiền Giang, Long An cần tuyển những vị trí như sau:

1.Chuyên viên tư vấn tín dụng: Số lượng 05 (02 nhân sự làm việc tại Tiền Giang, 03 nhân sự làm tại Tân An – Long An)

*        Mô tả công việc

-Tiếp xúc giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm của RB; trọng tâm là sản phẩm tín dụng và dịch vụ liên quan đến tiền gửi, thẻ, tiền vay.

-Trọng tâm phát triển khách hàng mới hàng tháng và tăng trưởng doanh số giải ngân các sản phẩm tín dụng theo chỉ tiêu đề ra.

-Chăm sóc, tư vấn, hướng dẫn, quản lý quá trình trả nợ của khách hàng đảm bảo đúng kỳ, duy trì và phát triển các mối quan hệ từ khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng, đề xuất kịp thời các giải pháp đối với khách hàng nợ quá hạn.

2.Chuyên viên tư vấn khách hàng: Số lượng 01 làm việc tại Tiền Giang

*       Mô tả công việc

- Tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩ m huy động, thẻ, vay tiêu dùng (theo định hướng của TGD NHCN trong từng thời kỳ)

- Trọng tâm phát triển khách hàng, bán sản phẩm mới cho khách hàng để tăng trưởng  doanh số bán hàng theo chỉ tiêu đươc giao;

- Chăm sóc, tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng, duy trì và phát triển các mối quan hệ từ khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng.

3. Chuyên viên hỗ trợ tín dụng: Số lượng 01 làm việc tại Tiền Giang

*       Mô tả công việc

- Tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ chuyên viên bán hàng trong khu vực, hỗ trợ kiểm soát danh mục, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan

- Trực tiếp hướng dẫn KH và tạo hồ sơ các khoản ứng vốn tại Trung tâm hoặc hỗ trợ các Trung tâm khác trong khu vực khai báo ứng vốn trên BDS

- Quản lý khoản vay của Trung tâm hoặc khu vực (giải ngân, thu nợ gốc, lãi, tất toán, giải chấp, xuất nhập, kho, kiểm kê, chuyển xử lý nợ... )

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ khách hàng theo quy định

- Thực hiện báo cáo về tín dụng của khu vực theo quy định hoặc theo yêu cầu

- Hoàn thiện các yêu cầu về hồ sơ nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian xử lý hồ sơ tín dụng.

- Đáp ứng nhu cầu dịch vụ tín dụng; đảm bảo sự an toàn, nhanh chóng, chính xác cho khách hàng.

4. Yêu cầu chung:

-Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,…

-Ngoại ngữ Tiếng Anh giao tiếp tốt

-Vi tính sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng

-Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng trình bày diễn đạt 1 cách rõ ràng

-Tuổi từ 23 đến 35

5. Thông tin liên hệ

Anh Đỗ Duy Hùng – Giám đốc Khu vực Bắc Sông Hậu – Ngân hàng bán lẽ MaritimeBank

Điện thoại: 0939.110.777 or 097.4567.456

 

     KT. GIÁM ĐỐC

     PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

     Lê Tiến Dũng

 

    

Khoa Kinh tế - Luật