Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”

05-05-2017

Ngày 03/5/2017, Trường ĐH Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 270/KH-ĐHTG về việc tổ chức cho viên chức và sinh viên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

>> Tài liệu tham khảo: http://thitructuyenhppl.tiengiang.gov.vn/Huong_dan/T%C3%A0ili%E1%BB%87u.aspx

1. Mục đích: Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và sinh viện tích cực tham gia Cuộc thi. Phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 và pháp luật; qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho viên chức và sinh viên.

2. Đối tượng tham gia

- Viên chức: Lãnh đạo đơn vị phối hợp với Tổ Công đoàn vận động ít nhất 30% công chức, viên chức tham gia.

- Sinh viên: Khoa/Bộ môn tuyên truyền, vận động ít nhất 10% sinh viên tham gia. Danh sách sinh viên tham gia gửi đến Phòng Công tác sinh viên để được bố trí lịch thi tại các phòng máy tính của Trường.

3. Nội dung thi

Luật Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, trong đó tập trung vào các văn bản các quy định liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, các đối tượng đặc thù, hoạt động xử lý vi phạm hành chính, quyền và lợi ích hợp pháp doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo…

4. Hình thức thi

a) Vòng Sơ khảo: Thi trực tuyến trên mạng Internet.

Người tham dự thi truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Địa chỉ: http://thitructuyen.tiengiang.gov.vn/ để đăng ký thông tin và tham gia thi.

+ Khi đăng ký dự thi phải khai báo chính xác thông tin cá nhân, bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, đơn vị công tác: Đại học Tiền Giang (cả viên chức và sinh viên).

+ Mỗi người dự thi chọn một bộ đề có 20 câu hỏi trắc nghiệm về pháp luật. Trong thời gian 06 phút phải trả lời các câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng A,B,C,D. Hệ thống phần mềm tự động tính giờ làm bài. Sau khi hết thời gian quy định, phần mềm tự động ngắt và thông báo kết quả.

+ Một viên chức và sinh viên được tham gia thi mỗi tháng một lần, bắt đầu từ ngày đầu tháng và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng.

+ Hàng tháng, 03 người đạt số điểm cao nhất sẽ được khen thưởng vào dịp tổng kết. Trường hợp trong tháng có nhiều người cùng đạt số câu hỏi trả lời đúng thì sẽ chọn thí sinh có thời gian trả lời ngắn hơn. Sở Tư pháp thông báo kết quả đạt giải trên cổng thông tin điện tử.

b) Vòng Chung kết:

+ Các thí sinh đạt giải hàng tháng sẽ tham gia thi trắc nghiệm trên giấy.

+ Mỗi thí sinh sẽ trả lời 80 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 30 phút.

5. Thời gian tham gia Cuộc thi: Bắt đầu từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 31/10/2017 (07 tháng).

6. Cách thức tham gia

a) Viên chức: Lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để viên chức sử dụng máy tính được trang bị phục vụ công tác tham gia Cuộc thi. Viên chức có thể dùng máy tính cá nhân để tham gia Cuộc thi.

b) Sinh viên: Căn cứ danh sách sinh viên dự thi do Khoa/Bộ môn đăng ký, sinh viên được bố trí thi theo lịch tại phòng máy tính ở các cơ sở đào tạo. Sinh viên có thể dùng máy tính cá nhân để tham gia Cuộc thi.

7. Cơ cấu giải thưởng

a) Vòng sơ khảo hàng tháng: Hàng tháng, 03 thí đạt giải cao sẽ được khen thưởng, bao gồm: một giải nhất: 1.000.000 đồng; một giải nhì: 700.000 đồng; một giải ba: 500.000 đồng.

b) Vòng Chung kết: Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải cao: Một giải nhất: 4.000.000 đồng; một giải nhì: 3.000.000 đồng; một giải ba: 2.000.000 đồng và năm giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cho viên chức và sinh viên Trường Đại học Tiền Giang tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”. Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng đơn vị quan tâm, phối hợp với các đoàn thể có liên quan tuyên truyền, vận động viên chức và sinh viên tích cực tham gia để cuộc thi theo đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra.

VĨNH SƠN