Chia sẻ

Học bổng sau tiến sĩ Richard Plaschka dành cho sinh viên quốc tế tại Úc năm 2017

15-05-2017

OEAD cấp học bổng sau tiến sĩ Richard Plaschka cho sinh viên quốc tế. Ứng viên nhận được học bổng được làm việc tại các phòng ban của trường Đại học và thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu trong thư viện, phòng lưu trữ và những viện nghiên cứu.

- Bậc học: Học bổng sau tiến sĩ.

- Ngành học: Học bổng trong lĩnh vực nhân văn, lịch sử và khảo cổ học.

- Hạn chót nộp hồ sơ: 15/09/2017

>> Đơn xin học bổng

>> Xem thêm thông tin học bổng

                                                                                                            VĨNH SƠN tổng hợp