Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang: Triển khai phổ biến Luật phí và lệ phí

17-05-2017

Ngày 16/5/2017, Trường Đại học Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 293/KH-ĐHTG về việc triển khai phổ biến Luật phí và lệ phí tại Trường.

>> Luật 97/2015/QH13 - Cơ sở dữ liệu Quốc gia

Image associée

 Theo quy định, Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí và  Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/3/2017 về việc triển thực hiện Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo kế hoạch, nội dung tập trung tuyên truyền Luật phí và lệ phí được Quốc hội khoá XIII ban hành vào ngày 25/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến pháp Luật về phí và lệ phí đến viên chức và sinh viên của đơn vị mình quản lý.

VĨNH SƠN