Chia sẻ

Tuyên truyền Thực hiện Chỉ thị 34 CT/TW của Ban Bí thư năm 2017

19-05-2017

Ngày 28/4/2017, Sở Thông tin - Truyền thông Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 506/KH-STTT về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư năm 2017 về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa năm 2017.

Theo kế hoạch, việc tuyên truyền Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư năm 2017 phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, thống nhất và hiệu quả với các nội dung chính:

- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng, vun đắp ý chí kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội với cương lĩnh và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, sự thống nhất trong nhận thức về nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xây dựng nội bộ vững mạnh, củng cố vững chắc bên trong là chính, lấy thế trận “thế trận lòng dân” làm nền tảng.

- Phản bác kịp thời có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống các luận điệu phủ định, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc đường lối và quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những yếu kém của Đảng và nhà nước ta nhằm kích động tâm lý bất mãn chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hoạt động tập hợp lực lượng móc nối trong ngoài, không để công khai hoá, quốc tế hoá các lực lượng chính trị đối lập trong nước chống Đảng, nhà nước. Không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc và vấn đề tôn giáo để kích động quần chúng biểu tình, gây loạn, gây bất ổn chính trị.

- Biểu dương, khích lệ những cá nhân, tập thể thực hiện tốt chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế có nhận thức đúng đắn về đường lối đổi mới, hội nhập; về tiềm năng hợp tác của ta với quốc tế; về lịch sử, văn hoá con người Việt Nam nhằm tranh thủ rộng rãi sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

VĨNH SƠN