Tag

Chia sẻ

Sơ đồ tổ chức Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

04-01-2019

Lãnh đạo khoa Kỹ thuật Công nghiệp gồm 01 trưởng khoa và 02 phó trưởng khoa, lãnh đạo các bộ phận trực thuộc là Bộ môn (BM) Điện-Điện tử, BM Cơ khí, BM Công nghệ May, BM Nghiên cứu Khoa học (NCKH), Văn phòng khoa.

Sơ đồ tổ chức khoa Kỹ Thuật Công nghiệp

1. Trưởng khoa: TS.Nguyễn Hoàng Vũ - Lý lịch khoa học

- Lĩnh vực công tác: Phụ trách chung, tổ chức nhân sự, tài chính, kế hoạch mở ngành, chuyên ngành đào tạo.

- Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Trưởng khoa khi được đề nghị hoặc thấy cần thiết.

- Các bộ phận: Văn phòng khoa, Bộ môn Nghiên cứu khoa học

2. Phó Trưởng khoa phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học, quan hệ doanh nghiệp: NCS. Nguyễn Hoàng Phương - Lý lịch khoa học

- Lĩnh vực công tác: đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, quan hệ doanh nghiệp, bao gồm:

+ Quản lý chương trình, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy và chất lượng giảng dạy của các ngành đào tạo;

+ Quản lý hoạt động cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, biên soạn đề thi, giáo trình, bài giảng;

+ Quản lý các lớp ngắn hạn do khoa tổ chức hoặc liên kết đào tạo;

+ Tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

+ Quan hệ hợp tác với các đơn vị, xí nghiệp và doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

- Các bộ phận: Bộ môn Điện-Điện tử, BM Cơ khí, BM Công nghệ May.

3. Phó Trưởng khoa phụ trách cơ sở vật chất, công tác sinh viên, phong trào: NCS. Nguyễn Huỳnh Thi - Lý lịch khoa học

- Lĩnh vực công tác: Cơ sở vật chất, công tác sinh viên (SV), phong trào, bao gồm:

+ Quản lý vật tư thực hành cho các ngành đào tạo;

+ Xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

+ Quản lý người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

+ Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào theo yêu cầu của nhà trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

- Các bộ phận: Tổ giảng viên cố vấn (GVCV), các lớp SV.

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp