Chia sẻ

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)

04-08-2017

Ngày 27/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh với những nội dung chủ yếu sau:

Image result for Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

1. Kế hoạch triển khai với mục đích: Thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Nhằm phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

2. Chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

3. Khẩu hiệu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể chủ động lựa chọn khẩu hiệu phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương mình. Ngoài ra, có thể tham khảo một số khẩu hiệu sau: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể tham khảo thêm một số khẩu hiệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

4. Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, nội dung thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung sau:

- Về công tác hoàn thiện thể chế: Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng…; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

- Tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách, quy định pháp luật mới ban hành (nhất là các văn bản Luật thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV) như: Luật Đấu giá tài sản, Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi), Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, các Nghị quyết…; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện; pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ; các điều ước, thỏa thuận quốc tế nhất là các thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên.

- Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của hhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đoàn kết cộng đồng.

5. Hình thức hoạt động cụ thể: Tổ chức tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên địa bàn tỉnh; Tổ chức lễ, mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật năm 2017 tại cơ quan, đơn vị; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao điểm cho công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh của các cơ sở đào tạo giáo dục trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật:

6. Thời gian thực hiện: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.

VĨNH SƠN