Chia sẻ

Triển khai Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

23-08-2017

Ngày 23/6/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.  

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/8/2017, quy định nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu thay đổi phục vụ kết nối, trách nhiệm của các bên liên quan khi thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.

 Nội dung Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT được đăng tải trênT tang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.tiengiang.gov.vn (Chuyên mục Văn bản pháp luật).

VĨNH SƠN