Chia sẻ

Chương trình đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản (học bổng JDS)

31-08-2017

Căn cứ công văn số 3812/UBND-NC ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đào tạo thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2018 - 2019.

Ngày 17/8/2017, Sở Nội vụ Tiền Giang đã ban hành thông báo đến các cơ quan, đơn vị thông tin về chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2018 - 2019, như sau: Học bổng JDS dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam có năng lực để theo học chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 02 năm tại các trường đại học của Nhật Bản cho các ngành học sau: Tăng cường hệ thống kinh tế thị trường (Kinh tế công, Quản trị công), Giao thông/Phát triển đô thị, Năng lượng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Môi trường, Ứng phó với biến đổi khí hậu và Thảm họa môi trường, Tăng cường hệ thống luật pháp và Tăng cường năng lực hành chính công.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng JDS, tài liệu tuyển sinh và thông tin của các trường đại học được đăng tải tại trang web: http://jds-scholarship.org.

VĨNH SƠN