• Ngày post: 20-03-2017
    Thực hiện công văn số 3323 CV/TĐTN-TNTH của Tỉnh đoàn Tiền Giang về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh“Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Tiền Giang đề nghị Bí thư các Đoàn khoa triển khai đến toàn thể sinh viên của khoa để gia tốt hội thi, cụ thể như sau:

Tag

nội dung tag