.:Trường Đại học Tiền Giang - Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất:.Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:Văn phòng Khoa: Phòng D.14 - Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 02733877248
Email: kllctgqptc@tgu.edu.vn