.:Trường Đại học Tiền Giang - Phòng Tổ chức - Hành chính:.Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Tổ chức - Hành chính
Địa chỉ:Phòng A.001 - A.002 Cơ sở Chính, phòng B140 cơ sở TCN Trường Đại học Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 02733. 877. 847
Email: ptchc@tgu.edu.vn

Thi đua - Khen thưởng
NGHỊ ĐỊNH 48/2023/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬ ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 90/2020/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2020 VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ngày 13 tháng 8 năm 2023 chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều cùa nghị định 90/2020/NĐ-CP, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức ...

Tiền lương
THÔNG TƯ  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội ...

Thủ tục đi nước ngoài
Công văn Số: 73/SNgV-LS&NVNONN về việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với quy định khi công tác học tập ở nước ngoài

Công văn Số: 73/SNgV-LS&NVNONN về việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với quy định khi công tác học tập ở nước ngoài