.: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT :. 

Tag

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

03-11-2021

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Bộ môn GDTC- Trường Đại học Tiền Giang tiền thân được tách ra từ Bộ môn GDTC&QP thành lập theo Quyết định số: 99/QĐ- ĐHTG ngày 22 tháng 02 năm 2021 trực thuộc Khoa Lý luận Chính trị- Giáo dục Quốc phòng và Thể chất.

1. Nhiệm vụ của Bộ môn:

1.1. Nhiệm vụ bộ môn trong hoạt động đào tạo

Chịu trách nhiệm về tổ chức đào tạo các học phần Giáo dục Thể chất thuộc khối kiến thức đại cương, thông qua chương trình giáo dục thể chất do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định và hổ trợ phong trào thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên.

Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các học phần trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của bộ môn. Theo dõi, kiểm tra việc dạy và học của giảng viên và sinh viên hàng tuần thông qua sổ đầu bài, qua kiểm tra nề nếp và phương thức quản lý khác.

Từng học kỳ, tổ chức phân công và kịp thời điều chỉnh phân công giảng dạy đối với giảng viên trong bộ môn; toàn quyền quyết định việc thỉnh giảng đối với học phần thuộc bộ môn phụ trách.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan xếp thời khóa biểu trên phần mềm theo kế hoạch đào tạo của nhà trường.

Tổ chức thảo luận, thống nhất đề xuất học phần, hình thức giảng dạy (giảng dạy tập trung, giảng dạy trực tuyến, hoặc kết hợp cả hai hình thức) và giảng viên giảng dạy đối với các học phần do bộ môn quản lý.

Rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới đề cương chi tiết các học phần ở từng học kỳ trước khi ban hành, đăng ký trên phần mềm.

Tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu giảng dạy, giáo trình, tài liệu tham khảo, các học phần phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo theo quy định hiện hành; thường xuyên cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến học phần giảng dạy.

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch dự giờ, thăm lớp đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên.

 Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra học phần, thi kết thúc học phần (nếu có) theo đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị chức năng phân công viên chức ra đề, coi thi, chấm thi kết thúc học phần đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

1.2. Nhiệm vụ của bộ môn trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Xây dựng kế hoạch và triển khai hoặt động nghiên cứu, sinh hoạt học thuật phục vụ tự chủ, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập.

Đăng ký và thực hiện các đề tài, dịch vụ khoa học và công nghệ các cấp phù hợp với chuyên môn của bộ môn.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt học thuật, sinh hoạt chuyên đề.

Tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa, bộ môn và tham dự các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan.

Khuyến khích giảng viên viết bài hội thảo, tạp chí khoa học trong và ngoài trường.

1.3. Nhiệm vụ của bộ môn trong xây dựng và phát triển đội ngũ

Xây dựng và quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn; đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học thuộc bộ môn đảm trách; tạo điều kiện để giảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tổ chức hoạt động đánh giá giảng viên của bộ môn theo Bộ tiêu chí đánh giá giảng viên của trường; đề cử nhân sự để đơn vị xem xét đưa vào quy hoạch nhân sự quản lý của bộ môn.

Giới thiệu, đề cử giảng viên có năng lực và uy tín tham gia Hội đồng tuyển dụng giảng viên đối với các học phần, chuyên ngành thuộc bộ môn quản lý.

Chịu trách nhiệm, hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ, đánh giá giảng viên tập sự (nếu có) theo phân công của đơn vị.

 

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất