.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2022 - 2024

15-11-2022

CƠ CẤU BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

NHIỆM KỲ 2022 - 2024

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2022 - 2024

TT 

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ/CHI ĐOÀN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Trường Duy

ĐH CNKT Cơ khí 19

Bí thư

Sinh viên

2

Võ Hoàng Mai

ĐH CNTT 20B

Phó Bí thư

Sinh viên

3

Nguyễn Ngọc Giàu

ĐH CNKT Cơ điện tử 20

Phó Bí thư

Sinh viên

4

Nguyễn Tấn An

ĐH CNKT Cơ khí 20

Ủy viên

Sinh viên

5

Nguyễn Trung Kiên

ĐH CNKT ĐK&TĐH 20

Ủy viên

Sinh viên

6

Nguyễn Đoàn Hữu Huy

ĐH CNTT 21A

Ủy viên

Sinh viên

7

Cao Võ Quốc Vương

ĐH CNTT 21B

Ủy viên

Sinh viên

8

Trần Ngọc Duy

ĐH CNTT 20A

Ủy viên

Sinh viên

9

Lê Vân An

ĐH CNKT Xây dựng 20

Ủy viên

Sinh viên

10

Nguyễn Minh Tường

ĐH CNKT Xây dựng 21

Ủy viên

Sinh viên

11

Nguyễn Minh Khôi

ĐH CNKT Cơ khí 21

Ủy viên

Sinh viên

 

Khoa Kỹ thuật Công nghệ