.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kế hoạch triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2023

17-03-2023

Thực hiện Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Ban chỉ đạo 138/CP, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, ngày 10/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2023, cụ thể như sau:

1. Triển khai các Chương trình, Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Quyết định số 691/QĐ-BGDĐT ngày 11/03/2022 thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 633/QĐ-BGDĐT ngày 7/03/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục đến năm 2025; Quyết định số 768/QĐ-BGDĐT ngày 21/03/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025.

2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 370/KH-BGDĐT ngày 08/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong ngành Giáo dục; Kế hoạch số 1567/KH-BGDĐT ngày 11/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; Quyết định số 987/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025.

3. Tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm phápchống tội phạm năm 2023; Chương trình số 15/CTr-BCĐ ngày 28/12/2022 của Ban chỉ đạo Kế hoạch 506 của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2023.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 24/01/2023 của Ban chỉ đạo 138/CP Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023; Kế hoạch số 26/KH-BCĐ ngày 18/01/2023 của Ban chỉ đạo 138/CP Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023; Chương trình số 15/CTr-BCĐ ngày 28/12/2022 của Ban chỉ đạo Kế hoạch 506 của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2023.

5. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 356/QĐ-BGD ĐT ngày 03/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”.

6. Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn đến cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên.

7. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm phòng chống tội phạm, ma túy trong trường học vào dịp tháng hành động phòng chống ma túy, buôn bán người và ngày lễ, ngày Tết và đầu năm học mới 2023-2024.

8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động, xây dựng tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên và học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

9. Phối hợp giữa nhà trường với gia đình và các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên.

10. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý học sinh, sinh viên, nhằm nâng cao công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên.

11. Kiểm tra, khảo sát việc triển khai công tác phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, luật khác trong ngành Giáo dục.

Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học, trường Cao đẳng sư phạm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm cho học sinh, sinh viên thông qua Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên đầu năm học, khóa học, qua tọa đàm, sinh hoạt Đoàn, Hội, trang tin điện tử, mạng xã hội, diễn đàn, phát thanh nội bộ của nhà trường…; xây dựng chuyên trang, chuyên mục giáo dục pháp luật trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, phát thanh nội bộ của nhà trường về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức như bài viết, hình ảnh, video clip, các hoạt động văn hóa, văn nghệ…; thiết lập các kênh tố giác qua môi trường mạng, mạng xã hội.

VĨNH SƠN