.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Bộ biểu mẫu hành chính

09-11-2022

Phụ lục II
BỘ BIỂU MẪU HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 554/QĐ-ĐHTG ngày 07/11/2022  của Trường Đại học Tiền Giang)

TT TÊN BIỂU MẪU SỐ HIỆU
I. BIỂU MẪU DÀNH CHO HS-SV
1 Đơn xin miễn học, miễn thi 01_SV_P.QLĐT_00-22
2 Đơn xin chuyển điểm 02_SV_P.QLĐT_00-22
3 Đơn xin gia hạn đóng học phí 03_SV_P.KHTC_00-22
4 Đơn xin rút học phần 04_SV_P.QLĐT_00-22
5 Đơn xin hoãn thi kết thúc HP  05_SV_TT.KT&ĐBCLGD_00-22
6 Đơn xin dự thi kết thúc học phần lần 2  06_SV_TT.KT&ĐBCLGD-00-22
7 Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp 07_SV_P.QLĐT _00-22
8 Đơn xin học cùng lúc hai chương trình 08_SV_P.QLĐT_00-22
9 Đơn xin xét tốt nghiệp 09_SV_ P.QLĐT_00-22
10 Đơn xin chuyển trường 10_SV_ P.QLĐT_00-22
11 Đơn xin nghỉ học và bảo lưu KQ học tập (Đơn xin ngưng học và bảo lưu kết quả) 11_SV_P.QLĐT_00-22
12 Đơn xin thôi học 12_SV_P.QLĐT_00-22
13 Đơn xin học lại 13_SV_P.QLĐT_00-22
14 Đơn xin cấp bảng điểm (bản sao từ sổ gốc) 14_SV_P.QLĐT_00-22
15 Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp (Áp dụng cho trường hợp bị mất bằng tốt nghiệp) 15_SV_P.QLĐT_00-22
16 Đơn xin chuyển sang chương trình giáo dục khác 16_SV_P.QLĐT_00-22
17 Đơn khiếu nại (AD cho các trường hợp khiếu nại theo quy định của PL) 17_SV_P.TTPC_00-22
18 Đơn xin hoàn trả học phí (Áp dụng đối với HS-SV khóa cũ) 18_SV_P.KHTC_00-22
19 Đơn xin hoàn trả  học phí và lệ phí đầu năm 19_SV_P.KHTC_00-22
20 Đơn đề nghị hưởng chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập 20_SV_P.CTSV_00-22
21 Giấy xác nhận là SV hệ VL-VH để hoãn NVQS 21_HV_TT.ĐTBDTX NN-TH_00-22
22  Đơn xin cấp học bổng đồng hành cùng sinh viên 22_SV_ P.CTSV_00-22
23 Giấy xác nhận ưu đãi giáo dục 23_SV_ P.CTSV_00-22
24 Phiếu đánh giá rèn luyện của sinh viên trình độ ĐH, CĐ sư phạm hệ chính quy 24_ SV_P.CTCT&SV_00-22
25 Giấy xác nhận là sinh viên đang học tại Trường (hệ CQ) 25_SV_ P. CTSV_00-22
26 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội 26_SV_ P. CTSV_00-22
27 Đơn đề nghị miễn, giảm học phí  27_SV_ P.CTSV_00-22
28 Giấy xác nhận sinh viên để vay vốn hỗ trợ học tập 28_SV_ P.CTSV_00-22
29 Đơn chấm phúc khảo kết thúc học phần 29_SV_TT.KT&ĐBCLGD_00-22
II. BIỀU MẪU DÀNH CHO CCVC
30 Đơn xin xác nhận là CBVC của trường 30- VC-P.TCHC_00-22
31 Giấy đi đường (Áp dụng cho VC đi công tác và đi học) 31_VC_P.TC-HC_00-22
32 Giấy giới thiệu CCVC 32_VC_P.TCHC_00-22
33 Phiếu bổ sung lý lịch 2D/TW 33_VC_P.TCHC_00-22
34 Lý lịch CC,VC 34_VC_P.TCHC_00-22
35 Đơn xin nghỉ hưởng chính sách tinh giản biên chế 35_VC_P.TCHC_00-22
36 Đơn xin nghỉ việc không hưởng lương 36_VC_P.TCHC_00-22
37 Lý lịch tự thuật của viên chức 37_VC_P.TCHC_00-22
38 Lý lịch khoa học 38_VC_P.QLKH&HTQT_00-22
39 Mẫu thống kê kết qủa thực hiện nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ 39_VC_P.QLKH&HTQT_00-22
40 Mẫu thống kê hoạt động quan hệ quốc tế 40_VC_P.QLKHCN&HTQT_00-22
41 Mẫu thống kê sĩ số học viên các lớp cao học 41_VC_P.QLKHCN&HTQT_00-22
42 Mẫu thống kê kết quả tốt nghiệp các lớp cao học 42_VC_P.QLKHCN&HTQT_00-22
43 Mẫu đăng ký coi thi kết thúc học phần 43_VC_TT.KT&ĐBCLGD_00-22

Phòng Tổ chức - Hành chính