.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Sứ mạng của Trường Đại học Tiền Giang

24-03-2022

I. SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

1. Sứ mạng

“Trường Đại học Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Nam bộ và cả nước”.

2. Tầm nhìn

- Đến năm 2025, Trường là cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động về tổ chức, bộ máy, nhân sự, tài chính, học thuật theo lộ trình phân quyền quản lý giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Tiền Giang.

- Đến năm 2030, Trường Đại học Tiền Giang sẽ trở thành một trong những trường đại học theo hướng nghề nghiệp ứng dụng có uy tín trong vùng Nam bộ. Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ và cung ứng dịch vụ có uy tín, chất lượng; đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

II. GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

1. Giá trị cốt lõi:

“Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”.

2. Triết lý giáo dục:

“Học để tự chủ, giải quyết vấn đề thực tiễn, phát huy tiềm năng và sống hài hòa”.

III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC

1. Mục tiêu về hoạt động đào tạo

Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Đảm bảo chất lượng là tiêu chí quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, nâng cao vị thế, uy tín đào tạo của nhà trường đối với người học và xã hội, góp phần thực hiện trách nhiệm giải trình của nhà trường đối với các bên liên quan theo quy định Pháp luật.