.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Sứ mạng của Trường Đại học Tiền Giang

19-10-2023

I. SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

1. Sứ mạng

“Trường Đại học Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Nam bộ và cả nước”.

2. Tầm nhìn

- Đến năm 2025, Trường là cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động về tổ chức, bộ máy, nhân sự, tài chính, học thuật theo lộ trình phân quyền quản lý giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Tiền Giang.

- Đến năm 2030, Trường Đại học Tiền Giang sẽ trở thành một trong những trường đại học theo hướng nghề nghiệp ứng dụng có uy tín trong vùng Nam bộ. Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ và cung ứng dịch vụ có uy tín, chất lượng; đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

II. GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

1. Giá trị cốt lõi:

“Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”.

2. Triết lý giáo dục:

“Học để tự chủ, giải quyết vấn đề thực tiễn, phát huy tiềm năng và sống hài hòa”.
Nội hàm của triết lý giáo dục này được cụ thể hóa qua mục tiêu giáo dục ở Trường Đại học Tiền Giang, hướng người học đến 07 mục tiêu chính như sau:

(1) Nhận biết được bản thân để phát huy tiềm năng; hiểu được ý nghĩa cuộc sống để hướng đến hạnh phúc, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, xã hội;

(2) Có năng lực tự học, tự chủ, có khả năng khởi nghiệp;

(3) Có kiến thức nền tảng vững chắc, rèn luyện kỹ năng, có thái độ đúng đắn đối với ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và làm việc hiệu quả;

(4) Kiến tạo các sản phẩm, quy trình, hệ thống mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn và vận hành chúng thành thạo;

(5) Có đủ sức khỏe và nghị lực để khắc phục những khó khăn, thực hiện được các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra;

(6) Có năng lực sáng tạo ra những cách làm mới, khám phá tri thức mới nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn một cách khoa học, mang lại hiệu quả cao;

(7) Có hiểu biết cơ bản về bản sắc văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nam bộ nói riêng và Việt Nam, ASEAN nói chung; trở thành công dân ASEAN, công dân toàn cầu trong tương lai gần.

III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC

1. Mục tiêu về hoạt động đào tạo

Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Đảm bảo chất lượng là tiêu chí quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, nâng cao vị thế, uy tín đào tạo của nhà trường đối với người học và xã hội, góp phần thực hiện trách nhiệm giải trình của nhà trường đối với các bên liên quan theo quy định Pháp luật.