.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức

29-06-2023

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục quốc phòng và Thể chất thuộc Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 42/QĐ-ĐHTG ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang trên cơ sở hợp nhất Khoa Lý luận chính trị và Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng.

                                      

 

       SƠ ĐỒ CƠ CẦU TỔ CHỨC

             KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT

 

 

 
   

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất