.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo về việc xét cấp học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” cho sinh viên vượt khó học tốt đợt 2 năm học 2015 – 2016

31-03-2016

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:          /TB - ĐHTG

 

 

Tiền Giang, ngày        tháng    năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc xét cấp học bổng “Đồng hành cùng sinh viên”

cho sinh viên vượt khó học tốt đợt 2 năm học 2015 – 2016

                         

- Căn cứ thông báo số 143/TB-ĐHTG ngày 03/9/2015 về việc phân bổ định suất, xét và cấp học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” năm học 2015-2016;

- Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-ĐHTG ngày 17/9/2015 về việc trao học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Đợt lễ Khai giảng năm học 2015-2016;

Trường Đại học Tiền Giang tổ chức xét cấp học bổng đợt 2 năm học 2015 – 2016 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt với hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối tượng được xét cấp học bổng:

Sinh viên đang theo học hệ chính quy tại Trường Đại học Tiền Giang có:

- Điểm trung bình học tập học kỳ I năm học 2015 - 2016 đạt từ loại khá trở lên.

- Hoàn cảnh khó khăn (có khuyết tật; gia cảnh khó khăn hoặc đang gặp những bất lợi khác) hoặc con liệt sĩ, thương binh, dân tộc thiểu số...

Chưa từng nhận bất kỳ loại học bổng nào do các tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước trao tặng trong học kì I năm học 2015 - 2016 (ngoại trừ học bổng khuyến khích học tập do Ngân sách Nhà nước cấp).

Lưu ý: Trong trường hợp sinh viên đã nhận học bổng do tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước tặng trong học kì I năm học 2015 – 2016 nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Khoa chủ quản có thể đề nghị bằng văn bản cho Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường để xét đặc cách.

2. Số suất học bổng và trị giá mỗi suất:

Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường xem xét và đề nghị Hiệu trưởng cấp 69 suất học bổng “Đồng hành cùng sinh viên”, trị giá 2.000.000 đồng/suất.

3. Thủ tục và trình tự xét cấp học bổng:

Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên phải nộp hồ sơ xin xét cấp học bổng bao gồm các văn bản: (hồ sơ mẫu có thể download tại website của trường)

3.1. Đơn xin xét cấp học bổng

3.2. Giấy chứng nhận có xác nhận về:

- Kết quả học tập học kỳ I năm học 2015 - 2016 với đầy đủ tên môn học, điểm thi và điểm trung bình có xác nhận của nhà trường.

- Bản sao có Công chứng về gia cảnh hoặc đối tượng ưu tiên: con liệt sĩ, thương binh, dân tộc thiểu số, ...

b) Trình tự xét cấp học bổng:

* Cấp Khoa: Căn cứ vào điều kiện xét cấp học bổng, Khoa chủ quản tổ chức khảo sát, họp xét và đề nghị bằng văn bản từng trường hợp cho Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng (Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh) với định suất phân bổ như sau:

- Khoa Sư phạm:                        12 suất                                   

- Khoa Kinh tế - Luật:                15 suất

- Khoa Kỹ thuật công nghiệp:    07 suất

- Khoa KTNN&CNTP:              19 suất

- Khoa Công nghệ thông tin:      07 suất

- Khoa Xây dựng:                       05 suất

- Khoa KHXH&NV:                            04 suất

* Cấp trường: Hội đồng xét cấp học bổng ngoài Ngân sách cấp trường họp xét và đề nghị Hiệu trưởng cấp học bổng ngoài Ngân sách cho sinh viên toàn trường. Dự kiến học bổng nêu trên được tổ chức trao vào ngày 25/4/2016.

4. Thời gian và địa điểm:

a) Thời hạn họp xét và đề nghị cấp học bổng cấp Khoa: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/4/2016.

b) Thời hạn họp xét cấp học bổng cấp Trường:

- Chậm nhất 16 giờ, ngày 14/4/2016: các Khoa gửi hồ sơ đề nghị cấp học bổng cho Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường.

- Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường họp xét dự kiến vào 14 giờ, ngày 19/4/2016 tại phòng họp A.105.

Lưu ý: Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng chỉ nhận những hồ sơ có đầy đủ các văn bản theo yêu cầu và gửi đúng hạn.

Để công tác xét cấp học bổng cho sinh viên vào đầu năm học mới được tiến hành kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Khoa tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này./. 

 

Nơi nhận:                                                      

- Hiệu trưởng (để b/c);

- TT Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường;         

- BBT Website trường;

- Các phòng: CTSV, TV;                                       

- Các khoa: SP, KT-L, KHXN&NV, KTCN,

                        KTNN&CNTP, XD, CNTT;                                           

- Đoàn thể: ĐTN, HSV;

- Lưu: VT, TT QHDN&TVTS.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Quang Khải

                  

 

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản

Các tin khác :