.: Mức thu học phí giai đoạn 2016-2020 của Trường Đại học Tiền Giang :. 

Tag

;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Mức thu học phí giai đoạn 2016-2020 của Trường Đại học Tiền Giang

13-01-2019

    UBND TỈNH TIỀN GIANG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số:222/TB-ĐHTG                                                    Tiền Giang, ngày 23 tháng 11 năm 2016        

                                                 

 THÔNG BÁO

Về  việc  mức  học  phí  giai đoạn năm  2016 - 2021 đối  với  học sinh, sinh  viên

Trung cấp, Cao đẳng,  Đại  học  hệ chính quy và học viên hệ vừa làm vừa học  

 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 05/08/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về mức thu, quản lý học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2016-2017 đến năm học  2020-2021,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mức học phí giai đoạn từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy và học viên hệ vừa làm vừa học như sau:

  1. Mức học phí học sinh, sinh viên hệ chính quy:

 

Bậc

 

Đơn vị tính

Năm học

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Nhóm 1: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; Nông, lâm, thuỷ sản

- Đại học

ngàn đồng/tín chỉ

206

227

249

273

301

- Cao đẳng

ngàn đồng/tín chỉ

165

180

198

217

238

- Trung cấp chuyên nghiệp

ngàn đồng/năm học

4.700

5.200

5.700

6.200

6.900

Nhóm 2:  Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, công nghệ; Thể dục thể thao

- Đại học

ngàn đồng/tín chỉ

243

267

295

326

360

- Cao đẳng

ngàn đồng/tín chỉ

192

214

235

259

287

- Trung cấp chuyên nghiệp

ngàn đồng/năm học

5.500

6.100

6.700

7.400

8.200

  1. Mức học phí học viên hệ vừa làm vừa học:

         -  Đối  với học viên học theo phương thức giáo dục thường xuyên do Trường Đại học Tiền Giang đào tạo hoặc chủ trì liên kết đào tạo: mức thu không vượt quá 150% mức thu học phí đối với sinh viên, học sinh cùng nhóm ngành nghề đang đào tạo theo hình thức chính quy tại Trường Đại học Tiền Giang.

          -  Đối với học viên ngành sư phạm được đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên do Trường Đại học Tiền Giang đào tạo hoặc chủ trì liên kết đào tạo: mức thu không vượt quá 150% mức thu học phí đối với nhóm 1 quy định.

Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên biết để thực hiện./.

                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                      

- Toàn thể CCVC, HSSV, HV;                                                                           Đã ký                 

- Lưu: VT, TV.                                                                                                

                                                                                                                     Võ Ngọc Hà

Phòng Kế hoạch - Tài chính