.: Thông báo tăng giá điện từ 01/4/2019 :. 

Tag

;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Thông báo tăng giá điện từ 01/4/2019

28-03-2019

UBND TỈNH TIỀN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Số: 39/TB-ĐHTG                                                     Tiền Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2019       

             

                                                                                                   THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh tăng giá điện sinh hoạt

         

Căn cứ Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện;

Nay Trường thông báo giá điện điều chỉnh tăng như sau:

  • Giá điện CS chính và CS Thân Cửu Nghĩa (cấp điện áp từ 6KV trở lên) là 1.827 đồng/kw x 110% = 2.009,7 đồng/kw, làm tròn 2.010 đồng/kw (bao gồm thuế GTGT).
  • Giá điện CS 01 (cấp điện áp dưới 6KV)  là 1.902 đồng/kw x 110% = 2.092,2 đồng/kw, làm tròn 2.092 đồng/kw (bao gồm thuế GTGT).

Thời gian áp dụng điều chỉnh tăng từ 01/04/2019.

Đề nghị các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này./.

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       Đã ký

Nơi nhận:

- Các đơn vị; 

- Lưu: VT, TV.                                                                                         Võ Ngọc Hà                                                                                          

Phòng Kế hoạch - Tài chính