.: Giới thiệu Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng thường xuyên và Tin học Ngoại ngữ :. 

Tag

GT;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và Tin học ngoại ngữ
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Giới thiệu Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng thường xuyên và Tin học Ngoại ngữ

29-10-2021

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng thường xuyên và Tin học ngoại ngữ

1. Chức năng

- Tham mưu các chủ trương, giải pháp phát triển hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, liên kết đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

-  Tổ chức quản lý hoạt động động đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, liên kết đào tạo tại trường Đại học Tiền Giang.

-  Tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao năng lưc ngoại ngữ, kiến thức tin học và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên và các đối tượng xã hội có nhu cầu.

-  Bổ túc kiến thức và ôn tập đầu vào theo nhu cầu người học khi dự tuyển các khóa đào tạo do trường tổ chức.

2. Nhiệm vụ

a) Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và liên kết.

- Khảo sát, điều tra, đánh giá nhu cầu học ngoại ngữ, tin học, và các chương trình bổ túc kiến thức khác trong và ngoài Trường để đưa ra kế hoạch đào tạo phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường.

- Theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên liên kết đào tạo với các đối tác có liên quan.

- Quản lý hồ sơ, học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, liên kết do các trường liên kết đào tạo tổ chức đào tạo tại Trường Đại học Tiền Giang.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức quản lý, phục vụ hoạt động dạy và học của giảng viên và học viên các lớp liên kết đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên do đơn vị quản lý.

- Đề xuất nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức dạy học; Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý đào tạo đối với các lớp liên kết đào tạo đặt tại trường.

b) Nhiệm vụ bồi dưỡng Tin học, ngoại ngữ

- Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia, quốc tế theo chương trình liên kết với các tổ chức, cơ sở giáo dục đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các chương trình bồi dưỡng chuyên đề ngoại ngữ khác đáp ứng nhu cầu người học.

- Tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ về Công nghệ thông tin và các chương trình bồi dưỡng chuyên đề tin học khác theo quy định đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho công chức, viên chức theo yêu cầu của các cơ quan trong và ngoài tỉnh.

- Liên kết với các cơ sở ngoại ngữ, tin học ngoài trường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Tổ chức các lớp ôn tập đầu vào cho các khóa tuyển sinh hệ liên thông, vừa làm vừa học và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khác do nhà trường phân công.

c) Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng tại đơn vị.

 

TT Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và Tin học ngoại ngữ