.: Bộ quy trình chính sách chất lượng :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Tổ chức - Hành chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Bộ quy trình chính sách chất lượng

13-05-2024

Phụ lục I
DANH MỤC QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm  Quyết định số 109/QĐ-ĐHTG ngày 08 tháng 3 năm 2024)

STT TÊN QUY TRÌNH Số hiệu Đơn vị chủ trì
1 Chính sách chất lượng CSCL-01/00-24 P.TC-HC
2 Quy trình kiểm soát sự thay đổi các quy trình quản lý chất lượng QT-2-KSQT/00-24 P.TC-HC
3 Quy trình đào tạo & bồi dưỡng QT-3-ĐTBD/00-24 P.TC-HC
4 Quy trình tuyển dụng viên chức QT-4-TDVC/00-24 P.TC-HC
5 Quy trình thi đua khen thưởng QT-5-TĐKT/00-24 P.TC-HC
6 Quy trình xây dựng, rà soát và phát triển Tầm nhìn, sứ mạng trong Chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang QT-6-RS&PTTN, SM/00-24 P.TCHC
7 Quy trình bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị QT-7-BT&SC TTB/00-24 P.QLCSVC
8 Quy trình kiểm tra vệ sinh, ATTP và phòng chống cháy nổ QT-8-ATTP-PCCN/00-24 P.QLCSVC
9 Quy trình mua sắm thường xuyên QT-9-MS/00-24 P.QLCSVC
10 Quy trình kiểm kê, thanh lý tài sản QT-10-KK&TLTS/00-24 P.QLCSVC
11 Quy trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ QT-11-SXKDDV/00-24 P.QLCSVC
12 Quy trình xác định và công bố chỉ tiêu tuyển sinh QT-12-CBCTTS/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
13 Quy trình nhận hồ sơ tuyển xét tuyển ĐH,CĐ giáo dục Mầm non bằng điểm học bạ QT-13-NHSTS/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
14 Quy trình tiếp nhận hồ sơ nhập học QT-14-NHSNH/00-24 P.CTSV
15 Quy trình kiểm tra, giám sát tuyển sinh và nhập học QT-15-KT TS&NH/00-24 P.TTPC
16 Quy trình đăng ký học phần QT-16-ĐKHP/00-24 P.QLĐT
17 Quy trình rút học phần QT-17-RHP/00-24 P.QLĐT
18 Quy trình điều chỉnh thời khóa biểu lớp học phần QT-18-ĐCTKB/00-24 P.QLĐT
19 Quy trình cải tiến chương trình đào tạo QT-19-ĐCCTĐT/00-24 P.QLĐT
20 Quy trình điều chỉnh chương trình dạy học theo khoá - ngành QT-20-ĐCCTDHK/00-24 P.QLĐT
21 Quy trình  thỉnh giảng QT-21-TG/00-24 P.QLĐT
22 Quy trình xét miễn học, chuyển điểm, đổi điểm học phần QT-22-MH,CĐĐHP/00-24 P.QLĐT
23 Quy trình xét duyệt cho sinh viên làm đồ án khóa luận QT-23-DĐA.KL/00-24 P.QLĐT
24 Quy trình giải quyết cho sinh viên nghỉ bệnh QT-24-SVNB/00-24 P.QLĐT
25 Quy trình giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời QT-25-SVNHTT/00-24 P.QLĐT
26 Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy QT-26-ĐGKQRL/00-24 P.CTSV
27 Quy trình giải quyết cho sinh viên chuyển sang học chương, ngành đào tạo khác QT-27-CCT, NĐTK/00-24 P.QLĐT
28 Quy trình giải quyết cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình QT-28-HHCT/00-24 P.QLĐT
29 Quy trình giải quyết cho sinh viên chuyển trường QT-29-CTr/00-24 P.QLĐT
30 Quy trình giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên QT-30-GQCĐCS/00-24 P.CTSV
31 Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập QT-31-HBKKHT/00-24 P.CTSV
32 Quy trình xét cấp học bổng đồng hành cùng sinh viên QT-32-HBĐHCSV/00-24 P.CTSV
33 Quy trình CVHT phối hợp với khoa giải quyết yêu cầu của SV QT-33-PHGQYCSV/00-24 P.CTSV
34 Quy trình giải quyết các yêu cầu của người học QT-34-GQYCNH/00-24 P.CTSV
35 Quy trình Giám sát quá trình học tập và rèn luyện sinh viên QT-35-GSSV/00-24 P.CTSV
36 Quy trình tổ chức “Tuần SHCD-HSSV” QT-36-TSHCD/00-24 P.CTSV
37 Quy trình giới thiệu việc làm cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang QT-37-GTVL/00-24 TT.TVTS&QHDN
38 Quy khảo sát ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên. QT-38-ĐGGV/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
39 Quy trình xét điều kiện dự thi kết thúc học phần QT-39-ĐKTKTHP/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
40 Quy trình phân công giảng viên coi thi kết thúc học phần QT-40-PCGVCT/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
41 Quy trình thi kết thúc học phần QT-41-KTHP/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
42 Quy trình Thanh tra thi kết thúc học phần QT-42-TTTKTHP/00-24 TTPC
43 Quy trình công bố điểm thi và cấp bảng điểm QT-43-CBĐ/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
44 Quy trình nhận đơn và chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần QT-44-PKTKTHP/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
45 Quy trình nhập điểm thi kết thúc học phần QT-45-NDTHP/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
46 Quy trình nhập điểm quá trình QT-46-NĐQT/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
47 Quy trình điều chỉnh điểm quá trính và điểm thi kết thúc học phần trên phần mềm hệ thống thông tin tích hợp QT-47-ĐCĐQT&TKTHP/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
48 Quy trình khen thưởng sinh viên QT-48-KTSV/00-24 P.CTSV
49 Quy trình kỷ luật sinh viên QT-49-KLSV/00-24 P.CTSV
50 Quy trình xét cảnh báo học tập và buộc thôi học QT-50-CBHT, BTH/00-24 P.QLĐT
51 Quy trình xét công nhận tốt nghiệp QT-51-XCNTN/00-24 P.QLĐT
52 Quy trình đánh giá chất lượng đào tạo QT-52-ĐGCLĐT/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
53 Quy trình in nội dung lên phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận QT-53-INDLPVBCCCN/00-24 P.QLĐT
54 Quy trình kiểm tra văn bằng QT-54-KTVB/00-24 P.CTSV
55 Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận QT-55-QLVBCCCN/00-24 P.QLĐT
56 Quy trình cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ QT-56-CLVB, CC/00-24 P.QLĐT
57 Quy trình kiểm tra giờ chuẩn của bộ môn trong năm học QT-57-KTGC/00-24 P.QLĐT
58 Quy trình giải quyết cho sinh viên xin thôi học QT-58-SVXTH/00-24 P.QLĐT
59 Quy trình cấp lại phụ lục văn bằng, bảng điểm QT-59-CLPLVB,BĐ/00-24 P.QLĐT
60 Quy trình khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp QT-60-KSV/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
61 Quy trình khảo sát dịch vụ hỗ trợ QT-61-KSDV/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
62 Quy trình thực hiện đối sánh QT-62-ĐS/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
63 Quy trình đảm bảo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo QT-63-KĐCLCTĐT/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
64 Quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục QT-64-KĐCLCGGD/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
65 Quy trình mở các lớp ngắn hạn (do Trường Đại học Tiền Giang cấp chứng nhận, chứng chỉ) QT-65-MLNH/00-24 P.QLĐT
66 Quy trình liên kết mở lớp do các trường liên kết cấp bằng QT-66-LKĐT/00-24 TT.ĐTBDTX-NN&TH
67 Quy trình thẩm định văn bản QT-67-TĐVB/00-24 P.TTPC
68 Quy trình thanh tra/ kiểm tra QT-68-TTKT/00-24 P.TTPC
69 Quy trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật QT-69-TTPBGDPL/00-24 P.TTPC
70 Quy trình giải quyết khiếu nại QT-70-GQKN/00-24 P.TTPC
71 Quy trình giải quyết tố cáo QT-71-GQTC/00-24 P.TTPC
72 Quy trình Tiếp công dân QT-72-TCD/00-24 P.TTPC
73 Quy trình lập dự toán chi QT-73-LDT/00-24 P.KH-TC
74 Quy trình thanh toán QT-74-TT/00-24 P.KH-TC
75 Quy trình thanh toán tiền lương QT-75-TTTL/00-24 P.KH-TC
76 Quy trình thuế TNCN QT-76-TNCN/00-24 P.KH-TC
77 Quy trình thu học phí QT-77-THP/00-24 P.KH-TC
78 Quy trình quản lý khoa học và công nghệ của viên chức Trường Đại học Tiền Giang QT-78-KHCNVC/00-24 P.QLKH&HTQT
79 Quy trình hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang QT-79-KHCNSV /00-24 P.QLKH&HTQT
80 Quy trình hội thảo, hội nghị khoa học tại Trường Đại học Tiền Giang QT-80-HT&HNKH/00-24 P.QLKH&HTQT
81 Quy trình sử dụng cơ sở vật chất QT-81-SDCSVC/00-24 P.QLCSVC
82 Quy trình sử dụng ô tô công vụ QT-82-SD OTO/00-24 P.QLCSVC
83 Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý hàng năm  QT-83-RS,BSQHCBQL/00-24 P.TCHC
84 Quy trình Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ kế tiếp từ nguồn nhân sự tại chỗ QT-84-QHVCQL/00-24 P.TCHC
85 Quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý QT-85-BNCBQL/00-24 P.TCHC
86 Quy trình xử lý kỷ luật viên chức QT-86-KLVC/00-24 P.TCHC
87 Quy trình giải quyết việc đi nước ngoài của viên chức về việc công QT-87-ĐNNVC/00-24 P.TCHC
88 Quy trình giải quyết việc đi nước ngoài của viên chức về việc riêng QT-88-ĐNNVR/00-24 P.TCHC
89 Quy trình đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm QT-89-ĐGVC/00-24 P.TCHC
90 Quy trình giải quyết đơn xin chấm dứt hợp đồng làm việc/ hợp đồng lao động đối với viên chức, người lao động QT-90-QTTV/00-24 P.TCHC
91 Quy trình xét nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung QT-91-NL/00-24 P.TCHC
92 Quy trình lựa chọn các hình thức đánh giá kết quả học tập học phần QT-92-LCLHĐG/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
93 Quy trình xây dựng và đánh giá độ tin cậy, độ chính xác của đề thi, đề kiểm tra phù hợp các phương pháp kiểm tra đánh giá QT-93-ĐGDTCĐCX/00-24 TT.KT&ĐBCLGD
94 Quy trình cấp lại văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận QT-94-CLVBCCCN/00-24 P.QLĐT
95 Quy trình xét cấp học bổng ngoài ngân sách QT-95-HBNNS/00-24 P.CTSV
96 Quy trình thiết lập mục tiêu chất lượng năm học QT-96-LMTCL/00-24 TT.KT&DBCLGD
97 Quy trình lựa chọn các tiêu chí và thông tin thu thập để thực hiện đối sánh, so chuẩn chất lượng QT-97-LCTC/00-24 TT.KT&DBCLGD
98 Quy trình bảo đảm chất lượng sau khi đạt kiểm định CSGD QT-98-ĐBCL CSGD/00-24 TT.KT&DBCLGD
99 Quy trình bảo đảm chất lượng sau khi đạt kiểm định CTĐT QT-99-ĐBCL CTĐT/00-24 TT.KT&DBCLGD
100 Quy trình tổ chức tập huấn liên quan đến bảo đảm chất lượng QT-100-TH ĐBCL/00-24 TT.KT&DBCLGD
101 Quy trình tiếp nhận, xử lí và phản hồi minh chứng QT-101-TN&PHMC/00-24 TT.KT&DBCLGD
102 Quy trình quản lý minh chứng QT-102-QLMC/00-24 TT.KT&DBCLGD
103 Quy trình đăng thông tin lên website Trung tâm KT&ĐBCLGD QT-103-ĐTT /00-24 TT.KT&DBCLGD
104 Quy trình nhà tuyển dụng đánh giá chất lượng người học tốt nghiệp QT-104-ĐGCLNH/00-24 TT.KT&DBCLGD
105 Quy trình khảo sát ý kiến các bên liên quan về Chiến lược phát triển trường QT-105-KSCL/00-24 P.TC-HC
106 Quy trình quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ QT-106-QL PVB,CC/00-24 P.QLĐT
107 Quy trình nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ trường QT-107-NLTL/00-24 P.TC-HC
108 Quy trình chỉnh lý tài liệu QT-108-CLTL/00-24 P.TC-HC

 

 

Phòng Tổ chức - Hành chính