.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Bộ quy trình chính sách chất lượng

09-11-2022

Phụ lục I
BỘ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 554/QĐ-ĐHTG ngày 07/11/2022 của Trường Đại học Tiền Giang)

STT TÊN QUY TRÌNH Số hiệu
1 Chính sách chất lượng CSCL-01/00-22
2 Quy trình kiểm soát tài liệu QT-2-KSTL/00-22
3 Quy trình đào tạo & bồi dưỡng QT-3-ĐTBD/00-22
4 Quy trình tuyển dụng viên chức QT-4-TDVC/00-22
5 Quy trình thi đua khen thưởng QT-5-TĐKT/00-22
6 Quy trình xây dựng, rà soát và phát triển Tầm nhìn, sứ mạng trong Chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang QT-6-RS&PTTN, SM/00-22
7 Quy trình bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị QT-7-BT&SC TTB/00-22
8 Quy trình kiểm tra vệ sinh, ATTP và phòng chống cháy nổ QT-8-ATTP-PCCN/00-22
9 Quy trình mua sắm QT-9-MS/00-22
10 Quy trình kiểm kê, thanh lý tài sản CCDC, TSCĐ. QT-10-KK&TLTS/00-22
11 Quy trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ QT-11-SXKDDV/00-22
12 Quy trình xác định và công bố chỉ tiêu tuyển sinh QT-12-CBCTTS/00-22
13 Quy trình nhận hồ sơ tuyển sinh đợt 1 QT-13-NHSTS/00-22
14 Quy trình tiếp nhận hồ sơ nhập học QT-14-NHSNH/00-22
15 Quy trình kiểm tra giám sát tuyển sinh và nhập học QT-15-KT TS&NH/00-22
16 Quy trình đăng ký học phần QT-16-ĐKHP/00-22
17 Quy trình rút học phần QT-17-RHP/00-22
18 Quy trình điều chỉnh thời khóa biểu lớp học phần QT-18-ĐCTKB/00-22
19 Quy trình điều chỉnh chương trình đào tạo QT-19-ĐCCTĐT/00-22
20 Quy trình điều chỉnh học phần trong chương trình đào tạo QT-20-ĐCHPCTĐT/00-22
21 Quy trình  thỉnh giảng QT-21-TG/00-22
22 Quy trình xét chuyển điểm, miễn học - miễn thi QT-22-CĐ,MH,MT/00-22
23 Quy trình xét duyệt cho sinh viên làm đồ án khóa luận tốt nghiệp QT-23-DĐATN/00-22
24 Quy trình giải quyết cho sinh viên nghỉ bệnh QT-24-SVNB/00-22
25 Quy trình giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời QT-25-SVNHTT/00-22
26 Quy trình đánh giá kết quả rèn luện QT-26-ĐGKQRL/00-22
27 Quy trình giải quyết cho sinh viên chuyển qua các chương trình khác QT-27-CCTrK/00-22
28 Quy trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình QT-28-HHCT/00-22
29 Quy trình giải quyết cho sinh viên chuyển đến Trường Đại học Tiền Giang QT-29-CTr/00-22
30 Quy trình giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên QT-30-GQCĐCS/00-22
31 Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập QT-31-HBKKHT/00-22
32 Quy trình xét cấp học bổng đồng hành cùng sinh viên QT-32-HBĐHCSV/00-22
33 Quy trình CVHT phối hợp khoa giải quyết các yêu cầu của SV QT-33-PHGQYCSV/00-22
34 Quy trình giải quyết các yêu cầu của người học QT-34-GQYCNH/00-22
35 Quy trình Giám sát sinh viên QT-35-GSSV/00-22
36 Quy trình tổ chức “Tuần SHCD-HSSV” QT-36-TSHCD/00-22
37 Quy trình giới thiệu việc làm cho sinh viên QT-37-GTVLSV/00-22
38 Quy khảo sát ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên. QT-38-ĐGGV/00-22
39 Quy trình xét điều kiện dự thi kết thúc học phần QT-39-ĐKTKTHP/00-22
40 Quy trình phân công giảng viên coi thi kết thúc học phần QT-40-PCGVCT/00-22
41 Quy trình thi kết thúc học phần QT-41-KTHP/00-22
42 Quy trình Thanh tra thi kết thúc học phần QT-42-TTrTKTHP/00-22
43 Quy trình công bố điểm thi và cấp bảng điểm QT-43-CBĐ/00-22
44 Quy trình nhận đơn và chấm phúc khảo thi kết thúc học phần QT-44-PKTKTHP/00-22
45 Quy trình nhập điểm thi kết thúc học phần QT-45-NDTHP/00-22
46 Quy trình nhập điểm quá trình QT-46-NĐQT/00-22
47 Quy trình điều chỉnh điểm quá trính và điểm thi kết thúc học phần trên phần mềm QT-47-ĐCĐQT&TKTHP/00-22
48 Quy trình khen thưởng sinh viên QT-48-KTSV/00-22
49 Quy trình kỷ luật sinh viên QT-49-KLSV/00-22
50 Quy trình cảnh báo kết quả học tập QT-50-CBKQHT/00-22
51 Quy trình buộc sinh viên thôi học QT-51-BSVTH/00-22
52 Quy trình xét công nhận tốt nghiệp QT-52-XTN/00-22
53 Quy trình đo lường mức độ hài lòng của người học và các bên quan tâm khác QT-53-ĐLMĐHL/00-22
54 Quy trình đánh giá chất lượng đào tạo QT-54-ĐGCLĐT/00-22
55 Quy trình in dữ liệu lên phôi văn bằng, chứng chỉ  QT-55-IVBCC/00-22
56 Quy trình kiểm tra văn bằng QT-56-KTVB/00-22
57 Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận QT-57-QLVBCCCN/00-22
58 Quy trình khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp QT-58-KSV/00-22
59 Quy trình khảo sát dịch vụ hỗ trợ QT-59-KSDV/00-22
60 Quy trình thực hiện đối sánh QT-60-ĐS/00-22
61 Quy trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo QT-61-KĐCLCTĐT/00-22
62 Quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục QT-62-KĐCLCGGD/00-22
63 Quy trình mở các lớp ngắn hạn (do Trường Đại học Tiền Giang cấp chứng nhận, chứng chỉ) QT-63-MLNH/00-22
64 Quy trình liên kết mở lớp do các trường liên kết cấp bằng QT-64-LKĐT/00-22
65 Quy trình thẩm định văn bản QT-65-TĐVB/00-22
66 Quy trình thanh tra QT-66-TT/00-22
67 Quy trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật QT-67-TTPBGDPL/00-22
68 Quy trình giải quyết khiếu nại QT-68-GQKN/00-22
69 Quy trình giải quyết tố cáo QT-69-GQTC/00-22
70 Quy trình Tiếp công dân QT-70-TCD/00-22
71 Quy trình lập dự toán chi  QT-71-LDT/00-22
72 Quy trình thanh toán QT-72-TT/00-22
73 Quy trình thanh toán tiền lương QT-73-TTTL/00-22
74 Quy trình thuế TNCN QT-74-TNCN/00-22
75 Quy trình thu học phí QT-75-THP/00-22
76 Quy trình quản lý khoa học và công nghệ của viên chức Trường Đại học Tiền Giang QT-76-KHCNVC/00-22
77 Quy trình hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang QT-77-KHCNSV /00-22
78 Quy trình biên soạn thẩm định và sử dụng tài liệu giảng dạy tại Trường Đại học Tiền Giang QT-78-TĐ&SDTLGD/00-22
79 Quy trình sử dụng cơ sở vật chất QT-79-SDCSVC/00-22
80 Quy trình sử dụng ô tô công vụ QT-80-SD OTO/00-22
81 Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý QT-81-RS,BSQHCBQL/00-22
82 Quy trình quy hoạch viên chức quản lý QT-82-QHVCQL/00-22
83 Quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý QT-83-BNVCQL/00-22
84 Quy trình xử lý kỷ luật viên chức QT-84-KLVC/00-22
85 Quy trình xét, giải quyết đơn xin đi nước ngoài của viên chức về việc công QT-85-ĐNNVC/00-22
86 Quy trình xét, giải quyết đơn xin đi nước ngoài của viên chức về việc riêng QT-86-ĐNNVR/00-22
87 Quy trình đánh giá viên chức QT-87-ĐGVC/00-22
88 Quy trình thôi việc QT-88-TV/00-22
89 Quy trình xét nâng bậc lương viên chức QT-89-XNL/00-22
90 Quy trình lựa chọn các hình thức đánh giá kết quả học tập QT-90-LCLHĐG/00-22
91 Quy trình xây dựng và đánh giá độ tin cậy, độ chính xác của đề thi, đề kiểm tra phù hợp các phương pháp kiểm tra đánh giá QT-91-ĐGDTCĐCX/00-22
92 Quy trình cấp lại văn bản, chứng chỉ, chứng nhận QT-92-CLVBCCCN/00-22

Phòng Tổ chức - Hành chính