.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Văn bản pháp luật

12-01-2024

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

STT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

LUẬT, BỘ LUẬT, PHÁP LỆNH
1 Luật viên chức - tải về
2 Luật bảo hiểm y tế - 2014 - tải về
3 Luật giáo dục sửa đổi - 2008 - tải về
4 Luật chứng khoán - 2006 - tải về
5 Luật nuôi con nuôi - 2010 - tải về
6 Luật quốc tịch - 2008 - tải về
7 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - 2010 - tải về
8 Luật thi hành án hình sự - 2010 - tải về
9 Luật thi hành án dân sự - 2008 - tải về
10 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt - 2008 - tải về
11 Luật tố tụng hành chính - 2010 - tải về
12 Luật Giáo dục Đại học - tải về
13 Luật Biển Việt Nam - tải về
14 Luật Phòng, chống mua bán người - tải về
15 Luật khiếu nại - tải về
16 Luật tố cáo 2018 - tải về
17 Luật xử lý vi phạm hành chính - tải về
18 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân - tải về
19 Luật hợp tác xã  - tải về
20 Luật xuất bản - tải về
21 Luật giám định tư pháp ngày 20/6/2012 - tải về
22 Luật phòng chống tham nhũng - tải về
23 Luật phòng, chống tác hại của Thuốc lá - tải về
24 Luật hôn nhân và gia đình - tải về
25 Luật đất đai năm 2013 - tải về
26 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh - tải về
27 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng - tải về
28 Luật công chứng - tải về
29 Luật tiếp công dân - tải về
30 Luật bảo vệ môi trường - tải về
31 Luật hộ tịch - tải về
32 Luật bảo hiểm xã hội - tải về
33 Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân - tải về
34 Luật căn cước công dân - tải về
35 Luật tổ chức chính quyền địa phương - tải về
36 Luật công an nhân dân - tải về
37 Bộ luật Lao động (10/2012/QH13) - tải về
38 Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ - tải về
39 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật - tải về
40 Bộ luật dân sự 2015 - tải về
41 Luật Phí và Lệ phí - tải về
42 Luật trẻ em - tải về
43 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo - tải về
44 Luật đấu giá tài sản - tải về
45 Bộ luật Hình sự 2015 - tải về
46 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước - tải về
47 Luật Quốc phòng 2018 - tải về
48 Luật 36/2018/QH14 - Luật Phòng, chống tham nhũng - tải về
49 Luật 15/2023/QH15 - Luật Khám bệnh, chữa bệnh - tải về
50 Luật 19/2023/QH15 - Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - tải về
51 Luật 21/2023/QH15 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân - tải về
52 Luật 23/2023/QH15 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xuất cảnh, nhập cảnh - tải về
NGHỊ ĐỊNH, QUY ĐỊNH, CHỈ THỊ
1 Quy định về đạo đức nhà giáo - tải về
2 Nghị định 54 về phụ cấp thâm niên nhà giáo - tải về
3 Nghị định 27 - tải về
4 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ về việc quy định một số điều của Luật phòng chống tham nhũng - tải về
5 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về minh bạch tài sản, thu nhập - tải về
6 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo - tải về
7 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại - tải về
8 Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 - tải về
9 Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/09/2015 - tải về
10 Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 - tải về
11 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP - tải về
12 Nghị định số 159/2016/NĐ-CP - tải về
13 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP - tải về
14 Nghị định số 134/2021/NĐ-CP - tải về
15 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP - tải về
16 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục - tải về
17 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP - tải về