.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ban Giám hiệu

01-12-2022

BAN GIÁM HIỆU

 

PGS.TS. VÕ NGỌC HÀ
HIỆU TRƯỞNG

Email: vongocha@tgu.edu.vn

Hiệu trưởng

Là người đại diện theo pháp luật, Chịu trách nhiệm về toàn bộ các mặt tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang trước pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Là chủ tài khoản, là người phát ngôn chính thức của trường; Chủ tịch các Hội đồng: Khoa học và Đào tạo, thi đua khen thưởng, tuyển sinh, tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức …

Phụ trách chung tất cả các đơn vị thuộc thuộc Trường; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác: Tổ chức, Hành chính; Thanh tra, Pháp chế; Quản trị tài chính, tài sản, bao gồm các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Quản lý cơ sở vật chất.

Quản lý điều hành chung tất cả các cơ sở của Trường

Tiến sĩ LÊ MINH TÙNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: leminhtung@tgu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng, khoa học công nghệ, truyền thông và dịch vụ.

Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý và điều hành các hoạt động: Hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; nghiên cứu khoa học của viên chức và sinh viên; hoạt động hợp tác quốc tế; hoạt động liên kết đào tạo sau đại học, đào tạo từ trình độ đại học trở xuống; các lớp liện kết bồi dưỡng ngắn hạn; hoạt động thông tin, truyền thông và thư viện; hoạt động dịch vụ.

Trực tiếp điều hành hoạt động của các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và Tin học Ngoại ngữ, Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Phụ trách hoạt động của Ban chỉ huy Quân sự Trường, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh.


Tiến sĩ
 NGUYỄN HOÀNG VŨ
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Email: nguyenhoangvu@tgu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách đào tạo, công tác sinh viên, tư vấn tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp

Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý và điều hành các hoạt động: Hoạt động đào tạo, công tác sinh viên, hoạt động tư vấn tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp; Hoạt động an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, công tác tư vấn, giáo dục pháp luật trong sinh viên; công tác Bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, điều trị ban đầu cho sinh viên.

Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các đơn vị: Các khoa, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

Phụ trách, quản lý các hoạt động được phân công tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa của Trường.