.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cơ Sở vật chất

11-05-2021


Cơ sở chính (20.015,5m2)
Số 119, Đường Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

 

Khu A: Phòng làm việc của Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng phụ trách khối Đào tạo, công tác sinh viên, tư vấn tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp; Phó Hiệu trưởng phụ trách khối đảm bảo chất lượng giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin thư viện, dịch vụ và liên kết đào tạo. Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Quản lý khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế, Phòng Không gian pháp ngữ, Văn phòng Đảng ủy, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Tiếp dân, Phòng Tiếp khách Ban Giám hiệu.

Khu B: Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Văn phòng khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản, Bộ môn Khoa học tự nhiên, Bộ môn Khoa học xã hội, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Mầm non và Giáo dục tiểu học, Phòng Hội thảo, Văn phòng làm việc Chủ tịch Hội đồng Trường, phòng học tầng 2-3 .

Khu C: Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên - Tin học và Ngoại ngữ, Các phòng thực hành thuộc khối sư phạm, phòng học tầng 2-3.

Khu D: Phòng Y tế, Phòng thu và phát thanh, Văn phòng Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục quốc phòng và Thể chất, Phòng Lab.

Khu E: Không gian Hàn ngữ, Phòng học tầng 1-2-3.

Khu F: Phòng Quản lý cở sở vật chất, các phòng thí nghiệm, thực hành thuộc khối kỹ thuật, phòng học tầng 3-4.

Khu H: Phòng thí nghiệm, thực hành khoa Kỹ thuật công nghệ, phòng học 2-3.

Khu K: Phòng máy vi tính, Các phòng thực hành công nghệ may, phòng học.

Thư quán: Văn phòng Đoàn-Hội.

Nhà nghỉ giảng viên thỉnh giảng.

 


Cơ sở Thân Cửu Nghĩa (
393.600 m2)
xã Thân Cửu nghĩa,  huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

 

Khu A: Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, Phòng Quản lý cơ sở vật chất, Phòng Hội đồng thi, Phòng Chờ giảng viên, phòng học.

Khu B: Phòng làm việc của Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng phụ trách khối Đào tạo, công tác sinh viên, tư vấn tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp; Phó Hiệu trưởng phụ trách khối đảm bảo chất lượng giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin thư viện, dịch vụ và liên kết đào tạo. Phòng Tiếp dân, Phòng Tiếp khách Ban Giám hiệu, Văn phòng Khoa Kỹ thuật công nghệ, Văn phòng Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, Phòng thí nghiệm - Thực hành khối ngành nông nghiệp và công nghệ thực phẩm, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Y tế, Phòng Hội thảo, Phòng Hội trường, Phòng Khánh tiết, Các phòng thí nghiệm, Phòng Lab, Phòng Chờ giảng viên, phòng học, giảng đường.

Thư viện Trường Đại học Tiền Giang: Thông tin - thư viện, Phòng nghiệp vụ, Phòng số hóa, Tổ quản lý phần mềm, Ban biên tập website và phát thanh, Phòng tự học, Phòng hội thảo, Phòng máy vi tính, Phòng thuyết trình.

Trại thực nghiệm Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Tiền Giang.