.: Giới thiệu :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Giới thiệu

08-01-2019

1. Lịch sử

Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-ĐHTG  ngày 31/10/2005, trên cơ sở hợp nhất hai tổ Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của 2 trường Cao đẳng (Cao đẳng Cộng đồng TG và Cao đẳng Sư phạm TG). Năm 2008, Khoa được đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị theo Quyết định số 486/QĐ-ĐHTG ngày 16/07/2008.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Lý luận chính trị đang không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Khoa đã góp phần cùng nhà trường đào tạo hàng vạn trí thức có trình độ chuyên môn sâu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn, luôn là đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động tư tưởng và lý luận chính trị của nhà trường, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cầu tiến, năng động, sáng tạo, ra sức xây dựng tập thể khoa vững mạnh toàn diện.

2. Chức năng - nhiệm vụ

* Khoa Lý luận Chính trị có chức năng tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo khối kiến thức khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu khoa học; phục vụ cộng đồng; xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do khoa đảm trách.

* Khoa Lý luận Chính trị thực hiện các nhiệm vụ sau:

a/ Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo. Cụ thể:

Tham gia xây dựng khối kiến thức thuộc các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình giáo dục đại cương của trường; đề xuất cập nhật, cải tiến chương trình và nội dung giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức này;

Xây dựng đề cương chi tiết và xây dựng kế hoạch giảng dạy các học phần do khoa đảm trách. Tổ chức giảng dạy và thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng giảng dạy trong các bộ môn thuộc khoa gắn với đổi mới phương pháp dạy – học, đổi mới quản lý chuyên môn, đẩy mạnh hoạt động học thuật của các bộ môn thuộc khoa;

Nghiên cứu nhu cầu nhân lực khối xã hội – nhân văn để đề xuất mở ngành, chuyên ngành đào tạo và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho ngành đào tạo thuộc khoa;

Tổ chức biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động dạy - học và nghiên cứu khoa học trong khoa. Đề xuất bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo dành cho nghiên cứu, giảng dạy học tập các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

Tham gia các phần việc liên quan đến việc bồi dưỡng đánh giá nhận thức chính trị tư tưởng của CBVC và sinh viên theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng;

Vận động giảng viên trong khoa làm nòng cốt trong hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng. Tham vấn về chuyên môn cho các đơn vị khác trong tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục cán bộ viên chức và sinh viên theo định hướng của Trường;

Khi được giao nhiệm vụ đào tạo sinh viên các chuyên ngành Lý luận chính trị, khoa có nhiệm vụ quản lý nề nếp học tập và việc thực hiện quy chế đào tạo; đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên thuộc khoa; tổ chức xét đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng ngoài ngân sách của sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

b/ Tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Xây dựng các định hướng nghiên cứu khoa học phù hợp với tiềm năng và khả năng triển khai nghiên cứu của đội ngũ giảng viên thuộc Khoa;

Nghiên cứu khoa học cơ bản phục vụ giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

Tổ chức thu thập tư liệu thực tế để bổ sung nội dung bài giảng, gắn nội dung giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước;

Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu gắn với đặt hàng nghiên cứu khoa học của Trường, của các ngành, địa phương. Tổ chức cho sinh viên tham gia các phần việc nghiên cứu thuộc đề tài nghiên cứu của giảng viên trong Khoa.

c/ Tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng. Cụ thể:

Tổ chức hoạt động chuyển giao sản phẩm khoa học phục vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương;

Tổ chức cho CBVC cùng với các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện hoạt động nắm bắt thông tin, dư luận xã hội phục vụ công tác định hướng tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng cho nhân dân;

Tổ chức cho CBVC và sinh viên thuộc khoa tham gia các hoạt động tình nguyện và ngày công tác xã hội phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng;

d/ Xây dựng các điều kiện đảm bảo chuyên môn. Cụ thể:

Thực hiện công tác kế hoạch hoá và triển khai thực hiện hoạt động hành chính, chuyên môn ở khoa;

Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và đánh giá đội ngũ CBVC thuộc khoa theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa;

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của viên chức hành chính và giảng viên thuộc khoa, đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp quản lý cán bộ theo đúng quy định hiện hành;

Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trường và cán bộ quản lý ngang cấp theo kế hoạch của nhà trường;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ CBVC và học sinh, sinh viên thuộc khoa;

Quản lý các bộ môn trực thuộc theo hướng coi trọng các hoạt động học thuật, coi trọng đổi mới lề lối và phương pháp tiếp cận thông tin;

Quản lý khai thác và sử dụng một cách hiệu quả CSVC – thiết bị hiện có.

3. Phương hướng, mục tiêu hoạt động

Phát huy dân chủ; đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học các hoạt động chính trị - xã hội, phục vụ cộng đồng; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới quản lý nhà trường, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

4. Cơ cấu tổ chức

* Tổng số viên chức: 11, trong đó có 09 giảng viên, 02 chuyên viên. 

* Về trình độ: Tiến sĩ: 02, Thạc sĩ: 07, Cử nhân - Học viên cao học: 02.

* Các Bộ môn trực thuộc Khoa:  02, bao gồm: Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (có 02 TS, 03 ThS); Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh & Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (có 04 ThS).

* Tổ Văn phòng: 02 CV (có 02 CN)

*  Hội đồng khoa gồm 06 cán bộ

Stt

Họ và tên

Trình độ

Chức danh

Ghi chú

  1.  

Phan Văn Nhẫn

Tiến sĩ

Thư ký Hội đồng Trường

 

  1.  

Lê Thị Son

Tiến sĩ

Phó Bí thư CB, Phó Trưởng khoa

 

  1.  

Cao Thị Tuyết Loan

Thạc sĩ

Trưởng BM, Tổ trưởng Công đoàn

 

  1.  

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thạc sĩ

Trưởng BM

 

  1.  

Lê Văn Tý

Tiến sĩ

Phó Trưởng Ban - 

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang

 

  1.  

Đoàn Văn Re

Thạc sĩ

Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa

 

 

5. Lãnh đạo Khoa, Bộ môn và Văn phòng

* Lãnh đạo Khoa

Phó Trưởng khoa (Phụ trách điều hành Khoa): Ths. Đoàn Văn Re - Email: doanvanre@tgu.edu.vn - SĐT: 0949101829 - Phòng làm việc: D.13, CSC, Trường ĐHTG.

Phó Trưởng khoa: TS. Lê Thị Son - Email: lethison@tgu.edu.vn - SĐT: 0989250281 - Phòng làm việc: D.14, CSC, Trường ĐHTG.

* Bộ môn

- Trưởng BM Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin:

Ths. Cao Thị Tuyết Loan - Email: caothituyetloan@tgu.edu.vn

- Trưởng BM Tư tưởng Hồ Chí Minh & Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam :

Ths. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Email: nguyenthithuyhang@tgu.edu.vn

* Văn phòng

Tổ trưởng: CN. Lê Thị Phương Thảo - Email: lethiphuongthao@tgu.edu.vn

6. Danh sách giảng viên, chuyên viên

* Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin: 05 GV

1. TS. Phan Văn Nhẫn - Email: phanvannhan@tgu.edu.vn

2. Ths. Cao Thị Tuyết Loan - Email: caothituyetloan@tgu.edu.vn

3. TS. Lê Thị Son - Email: lethison@tgu.edu.vn

4. Ths. Nguyễn Trung Hiếu - Email: nguyentrunghieu@tgu.edu.vn

5. Ths. Nguyễn Thị Thảo - Email: nguyenthithao@tgu.edu.vn

* Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh& Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: 04 GV

1. Ths. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Email: nguyenthithuyhang@tgu.edu.vn

2. Ths. Lê Thị Ánh Vân - Email: lethianhvan@tgu.edu.vn

3. Ths. Đoàn Văn Re - Email: doanvanre@tgu.edu.vn

4. Ths. Võ Thị Diệu - Email: vothidieudhtg@gmail.com

* Văn phòng: 02 CV

1. CN. Lê Thị Phương Thảo - Email: lethiphuongthao@tgu.edu.vn

2. CN. Nguyễn Phương Nguyệt - Email: nguyenphuongnguyet@tgu.edu.vn

7. Thông tin liên hệ:

- Văn phòng Khoa: Phòng D.14, Cơ sở chính, Trường Đại học Tiền Giang.

- Số điện thoại: 02733877248

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất