.: Thông báo V/v nộp học phí học kỳ 2(2018-2019) lớp Đại học LT VLVH SP Giáo dục Mầm non K11, K12, K13, K14 :. 

Tag

;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Thông báo V/v nộp học phí học kỳ 2(2018-2019) lớp Đại học LT VLVH SP Giáo dục Mầm non K11, K12, K13, K14

21-03-2019

          UBND TỈNH TIỀN GIANG                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 22 /TB-ĐHTG                                                      Tiền Giang, ngày 25  tháng  02  năm 2019

 

                                                                                                      THÔNG BÁO

V/v nộp học phí học kỳ 2(2018-2019)

lớp Đại học LT VLVH SP Giáo dục Mầm non K11, K12, K13, K14

 

Căn cứ Công văn 792/ĐHSP-KHTC ngày 17/10/2013 của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM về việc học phí các lớp liên kết đào tạo;

Căn cứ Hợp đồng 174A/HĐ-ĐHSP-KHTC ngày 10/11/2015 giữa Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Tiền Giang mở lớp Đại học LT VLVH SP Giáo dục Mầm non K11;

Căn cứ Hợp đồng 222/HĐ-ĐHSP-KHTC ngày 06/10/2016 giữa Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Tiền Giang mở lớp Đại học LT VLVH SP Giáo dục Mầm non K12;

Căn cứ Hợp đồng 317A/HĐ-ĐHSP-KHTC ngày 09/11/2017 giữa Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Tiền Giang mở lớp Đại học LT VLVH SP Giáo dục Mầm non K13;

Căn cứ Hợp đồng 318A/HĐ-ĐHSP-KHTC ngày 09/11/2017 giữa Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Tiền Giang mở lớp Đại học LT VLVH SP Giáo dục Mầm non K14,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mức thu học phí HK2(2018-2019) của lớp Đại học SP VLVH Giáo dục mầm non K11, K12, K13 và K14 như sau:

Mức thu: 5.660.000đ/học viên/học kỳ

(Năm triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)

Đề nghị học viên các lớp trên đến nộp học phí đúng thời hạn tại Phòng Tài vụ của Trường Đại học Tiền Giang từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/03/2019.

Đối với những học viên còn nợ học phí các học kỳ trước: Kể từ ngày ra thông báo, học viên nộp học phí các kỳ trước theo đơn giá thu học phí của HK2(2018-2019) theo Quyết định 240/QĐ-ĐHSP ngày 14/10/2015 của Trường Đại học sư phạm TP.HCM.

Quá thời hạn nêu trên Trường Đại học Tiền Giang sẽ không chịu trách nhiệm về việc bị cấm thi của học viên./.

                                                                                                      

Nơi nhận :                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Phòng Giáo dục thường xuyên;

- Học viên lớp ĐH SP LT VLVH GDMN                                                                                              (Đã ký)

  K11;K12;K13;K14;

- Lưu: VT, TV.                                                                                                                                  Võ Ngọc Hà

 

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính