.: QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG :. 

Tag

;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

12-04-2022

STT

TÊN QUY ĐỊNH - BIỂU MẪU

1

Quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của viên chức Trường Đại học Tiền Giang

- Phiếu đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN

- Lý lịch thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Đề nghị ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN

- Phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Khoa

- Biên bản họp HĐ tư vấn, xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Khoa

- Danh mục nhiệm vụ KH&CN được tuyển chọn

- Trang bìa chính thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Trang bìa phụ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Trang cuối thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Phiếu đánh giá thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Biên bản họp HĐ xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Biên bản kiểm tra định kỳ định kỳ thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Bổ sung thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

- Đơn xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Báo cáo tạm ứng kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Đơn xin bổ sung thành viên thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Đơn xin hủy thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Đơn đề nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Trang bìa chính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Trang bìa phụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Danh mục trang chữ viết tắt, bảng biểu, hình ảnh

- Trang Mục lục

- Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN – Tiếng Việt

- Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN – Tiếng Anh

- Trang cuối báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Biên bản họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Phụ lục Hướng dẫn trích dẫn Tài liệu tham khảo

- Phụ lục kết cấu của báo cáo

- Phụ lục Quy định trình bày hình thức

- Quy trình

2

Quy định hoạt động Nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang

- Phiếu đăng ký thực hiện đề tài NCKH SV

- Phiếu đề xuất đề tài NCKH SV

- Thông tin SV chịu trách nhiệm chính

- Phiếu đánh giá đề tài NCKH SV cấp Khoa

- Biên bản họp HĐ đánh giá đề tài NCKH SV cấp Khoa

- Danh mục đề tài NCKH SV được tuyển chọn cấp Khoa

- Trang bìa chính thuyết minh đề tài NCKH SV

- Trang bìa phụ thuyết minh đề tài NCKH SV

- Thuyết minh đề tài NCKH SV

- Trang cuối thuyết minh đề tài NCKH SV

- Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài NCKH SV cấp Trường

- Biên bản họp HĐ xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH SV cấp Trường

- Bổ sung thay đổi thuyết minh đề tài

- Bổ sung thành viên tham gia thực hiện đề tài

- Đơn xin hủy thực hiện đề tài NCKH SV

- Trang bìa chính báo cáo đề tài NCKH SV

- Trang bìa phụ báo cáo đề tài NCKH SV

- Danh sách tên thành viên tham gia đề tài

- Trang mục lục

- Danh mục viết tắt/Danh mục hình ảnh/bảng biểu

- Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài

- Ý kiến của người hướng dẫn

- Trang cuối của báo cáo tổng kết đề tài NCKH SV

- Phiếu đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKH SV

- Biên bản họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKH SV

- Phụ lục Hướng dẫn trích dẫn Tài liệu tham khảo

- Phụ lục kết cấu của báo cáo

- Phụ lục Quy định trình bày hình thức

- Quy trình

3

Quy định về việc biên soạn, thẩm định và sử dụng Tài liệu giảng dạy Trường Đại học Tiền Giang

- Phiếu đăng ký biên soạn Tài liệu Giảng dạy

- Trang bìa chính Tài liệu Giảng dạy

- Trang bìa phụ Tài liệu Giảng dạy

- Trang cuối Tài liệu Giảng dạy

- Phiếu thẩm định Tài liệu Giảng dạy

- Biên bản họp thẩm định Tài liệu Giảng dạy

- Phụ lục Hướng dẫn cách trình bày Tài liệu Giảng dạy

4

Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình tại Trường Đại học Tiền Giang

- Trang bìa chính đề cương biên soạn Giáo trình

- Trang bìa phụ đề cương biên soạn Giáo trình

- Trang cuối đề cương biên soạn Giáo trình

- Trang bìa chính Giáo trình

- Trang bìa phụ Giáo trình

- Trang cuối Giáo trình

- Trang tuyên bố bản quyền

- Trang lời mở đầu

- Trang mục lục

- Danh mục Tài liệu tham khảo

- Phiếu đăng ký biên soạn Giáo trình

- Biên soạn lại Giáo trình

- Lý lịch khoa học

- Bảng tổng hợp đăng ký biên soạn Giáo trình

- Đề cương biên soạn Giáo trình

- Báo cáo tiến độ biên soạn Giáo trình

- Phiếu nhận xét đề cương biên soạn Giáo trình

- Biên bản hội đồng xét duyệt đề cương biên soạn Giáo trình

- Phiếu thẩm định Giáo trình

- Biên bản hội đồng thẩm định Giáo trình

- Phụ lục Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

- Phụ lục Quy định trình bày hình thức

5

Quy định tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học tại Trường Đại học Tiền Giang

- Bài tham luận mẫu

- Phiếu phản biện

- Danh sách đại biểu tham gia

- Biên bản hội thảo, hội nghị khoa học

6

Quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Tiền Giang

- Biên bản giao nhận tài sản công

- Biên bản kiểm kê

7 Lý lịch khoa học viên chức Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế