.: Đề cương chi tiết học phần_các CTĐT của Khoa Kinh tế - Luật quản lý :. 

Tag

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kinh tế - Luật
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Đề cương chi tiết học phần_các CTĐT của Khoa Kinh tế - Luật quản lý

14-05-2024

Khóa

Tên CTĐT

Đề cương chi tiết học phần  [Link]

18

Quản trị kinh doanh

https://drive.google.com/file/d/1uO3KTC4P07Qw1VpCMSOGUEKnIxj_CYub/view?usp=sharing

Kế toán

http://https://drive.google.com/file/d/1MMKATPjtNXJEltTQf8FASmX9piNW17xL/view?usp=sharing

Tài chính - Ngân hàng

https://drive.google.com/file/d/1hAg7-2UvKtMC3-Pn-MD-KFsLcL8yBHQy/view?usp=sharing

Kinh tế

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ftgu.edu.vn%2Fdaotao%2Fchuongtrinhdaotao%2Fkhoa18%2FDH.KINHTE.18.doc&wdOrigin=BROWSELINK

19

Quản trị kinh doanh

https://drive.google.com/file/d/1uO3KTC4P07Qw1VpCMSOGUEKnIxj_CYub/view?usp=sharing

Kế toán

http://https://drive.google.com/file/d/1MMKATPjtNXJEltTQf8FASmX9piNW17xL/view?usp=sharing

Tài chính - Ngân hàng

https://drive.google.com/file/d/1hAg7-2UvKtMC3-Pn-MD-KFsLcL8yBHQy/view?usp=sharing

Kinh tế

https://drive.google.com/file/d/1gr5lZrOW7jTsnGYynkCFLaJ948SLUyYi/view?usp=drive_link

Luật

https://drive.google.com/file/d/1LGeyLvGHxVKxfkyjo3ticVFNyM4iOnYC/view?usp=drive_link

Du lịch

https://drive.google.com/drive/folders/1QSM3AHDs5DJC0N_HAYcAqXfNBPWqnyG4?usp=drive_link

20

Quản trị kinh doanh

https://drive.google.com/file/d/1szDkDORH7FsQ6E-RuaiSWgX1RoCe0zpT/view?usp=sharing

Kế toán

https://drive.google.com/file/d/1F56Z02aMfWln_0rXlsga3CRA3dhpcO5L/view?usp=sharing

Tài chính - Ngân hàng

https://drive.google.com/file/d/1q-mWXUJ3JLj7agM_BHpPxdHIzb5KxOG0/view?usp=sharing

Kinh tế

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ftgu.edu.vn%2Fdaotao%2Fchuongtrinhdaotao%2Fkhoa20%2F4.CTDT-DH-KINHTE20.doc&wdOrigin=BROWSELINK

Luật

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ftgu.edu.vn%2Fdaotao%2Fchuongtrinhdaotao%2Fkhoa20%2F5.CTDT-DH-LUAT20.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Du lịch

https://drive.google.com/drive/folders/13Iwgmf9hUYUWOJ_NJo43k4RBQVpBnaIP?usp=drive_link

23

Quản trị kinh doanh

https://drive.google.com/file/d/18xbAFaftA2w9XwFZBEXqYCGcyWSARtUz/view?usp=sharing

Kế toán

https://drive.google.com/file/d/11LTQ5fGxN3yVzKH2JHeiw-aoDa-HdePF/view?usp=sharing

Tài chính - Ngân hàng

https://drive.google.com/file/d/1AnSQwwfH_Njo0Igu2vE2l-E2lRwioMpm/view?usp=sharing

Kinh tế

4.BMT_CTDT_DH_KINH-TE.pdf (tgu.edu.vn)

Luật

5.BMT_CTDT_DH_LUAT.pdf (tgu.edu.vn)

Du lịch

https://drive.google.com/drive/folders/1b_6abX-i_NBK7cky9jTJfdR3qQxfONyE?usp=drive_link

Khoa Kinh tế - Luật