.: Chức Năng Nhiệm Vụ :. 

Tag

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Chức Năng Nhiệm Vụ

14-06-2022

1. Chức năng 

a) Tham mưu các giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh, đổi mới kiểm tra đánh giá và bảo đảm chất lượng giáo dục. 

b) Tham mưu việc lập các quy trình, ban hành và tổ chức thực hiện các Quyết định, kiểm tra, đánh giá, xử lý đối với các hoạt động: 

- Xây dựng kế hoạch, các giải pháp cải tiến công tác tuyển sinh, thực hiện kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng và văn hóa chất lượng nhà trường. 

- Công tác nhân sự của Hội đồng tuyển sinh, bộ phận khảo thí, hệ thống bảo đảm chất lượng. 

- Ban hành các quy trình, quy định, quyết định và tổ chức thực hiện các quy trình, quy định, quyết định có liên quan đến hoạt động đánh giá người học, xét tuyển, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng. 

c) Tham mưu việc sử dụng các nguồn lực trong và ngoài trường trong công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng. 

d) Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực được phụ trách. 

2. Nhiệm vụ

a) Nhiệm vụ khảo thí 

- Lập kế hoạch tổ chức công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần, các kỳ thi do Trường cấp chứng chỉ, chứng nhận. Xử lý, lưu trữ kết quả thi theo đúng các quy định và quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

- Triển khai các loại đề thi và hình thức thi các môn học theo phê duyệt của Hiệu trưởng, Triển khai Quy trình kiểm tra, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp. 

- Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng học phần; cải tiến và phát triển các phương pháp, hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của từng ngành học, bậc học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 

- Quản lý ngân hàng đề thi của Trường. 

- Tổ chức in sao đề thi thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần, các kỳ thi do Trường cấp chứng chỉ. 

- Tổ chức thi kết thúc học kỳ đối với các học phần chung, phối hợp với các khoa tổ chức chấm bài thi kết thúc học phần, phúc khảo; giải quyết khiếu nại của sinh viên về điểm thi.

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, chế độ báo cáo, thống kê liên quan đến công tác khảo thí. 

- Tổ chức in, quản lý phối văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận. - Tổ chức in dữ liệu vào phối văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

b) Nhiệm vụ bảo đảm chất lượng 

- Thường trực các hội đồng: kiểm định chất lượng giáo dục, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần, các kỳ thi do Trường cấp chứng chỉ, chứng nhận, là thành viên hội đồng xét tốt nghiệp, hội đồng xử lý học vụ, khoa học và đào tạo và các hội đồng khác liên quan đến công tác sinh viên. 

- Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về bảo đảm chất lượng gắn với kế hoạch chiến lược về bảo đảm chất lượng. 

- Xây dựng hệ thống quy trình bảo đảm chất lượng giáo dục, hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên ra trường. 

- Xây dựng lộ trình, kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Xây dựng các văn bản về chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục bảo đảm chất lượng. 

- Xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin, tiếp nhận, xử lý thông tin, lưu trữ thông tin liên quan đến hoạt động khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục. 

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động bảo đảm chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. 

- Tổ chức hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục trong nhà trường. - Báo cáo công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục 

- Tổ chức các khóa tập huấn cho viên chức của trường và ngoài trường về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. 

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, chế độ báo cáo, thống kê liên quan đến công tác bảo đảm chất lượng giáo dục.

 

 

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục