.: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG GDTX :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và Tin học ngoại ngữ
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG GDTX

25-11-2018

A/ Cơ cấu tổ chức

I. Viên chức của đơn vị

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Số điện thoại

1

Nguyễn Vĩ Nhân

P. Trưởng phòng

Phụ trách phòng

nguyenvinhan@tgu.edu.vn

0908 191 177

2

Phạm Hồng Phúc

Chuyên viên

phamhongphuc@tgu.edu.vn

0913 104 411

3

Võ Thị Thanh Thuỷ

Chuyên viên

vothithanhthuy@tgu.edu.vn

0916 344 717

4

Nguyễn Hải Âu

Chuyên viên

nguyenhaiau@tgu.edu.vn

0979 773 959

5

Hứa Thị Hưởng

Chuyên viên

hhua1405@gmail.com

0339 888 998

6

Trần Thị Cẩm Nhung

Chuyên viên

tranthicamnhung@tgu.edu.vn

0932 971 230

II. Sơ đồ tổ chức

B/ Chức năng – nhiệm vụ

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng các chủ trương, giải pháp phát triển hoạt động liên kết đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng;

Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch mở lớp, tổ chức quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại trường Đại học Tiền Giang.

2. Nhiệm vụ:

 Nghiên cứu nắm bắt nhu cầu người học tham gia các loại hình đào tạo không chính quy để xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện;

Theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo với các đối tác có liên quan;

Quản lý hồ sơ, sinh viên các lớp liên kết do các trường liên kết đào tạo tổ chức đào tạo tại Trường Đại học Tiền Giang;

 Phối hợp với các phòng chức năng trong trường tổ chức quản lý, phục vụ hoạt động dạy và học của giảng viên và học viên các lớp đào tạo do phòng GDTX quản lý;

Đề xuất nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức dạy học;

Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý đào tạo đối với các lớp liên kết đào tạo.

 

TT Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và Tin học ngoại ngữ