.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo v/v thu học phí HK1 (2018-2019) đối với học viên hệ liên thông VLVH Giáo dục tiểu học K17 tại Trường TCN Khu vực Gò Công

21-08-2018

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________
Số: 91/TB-ĐHTG Tiền Giang, ngày 13 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG BÁO
Về việc thu học phí HK1 (2018-2019) đối với
học viên hệ  liên thông vừa làm vừa học Giáo dục tiểu học K17
tại Trường TCN Khu vực Gò Công

 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 05/08/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về mức thu, quản lý học phí đối với  Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mức thu học phí HK1 (2018-2019) đối với học viên hệ liên thông vừa làm vừa học khóa 17 học tại Trường TCN Khu vực Gò Công, cụ thể như sau:

1. Mức học phí

14 tín chỉ x 373.500đ/tc = 5.229.000đ/HV/HK (Năm triệu hai trăm hai mươi chín ngàn đồng)

2. Thời gian thu: Từ ngày 17/09/2018 đến hết ngày 05/10/2018.

3. Địa điểm: Phòng Kế toán - Trường TCN Khu vực Gò Công

Học viên đóng học phí không đúng quy định nêu trên sẽ không được dự thi kết thúc học phần và nhận điểm F của học phần đó. Học viên phải thanh toán xong nợ học phí của học kỳ trước mới được tiếp tục đăng ký học phần ở học kỳ sau.  

Lưu ý: Học viên phải giữ chứng từ thu để trình Phòng Đào tạo, TT KT&ĐBCLGD,… khi có yêu cầu.

Đề nghị các học viên nộp học phí đúng theo tinh thần thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)      
Võ Ngọc Hà  

Phòng Kế hoạch - Tài chính