.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo V/v nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 các lớp phối hợp liên kết đào tạo với Trường Đại học Cần Thơ

21-03-2019

             UBND TỈNH TIỀN GIANG                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 21 /TB-ĐHTG                                                            Tiền Giang, ngày  25  tháng 02  năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v nộp học phí  học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 các lớp
phối hợp liên kết đào tạo với Trường Đại học Cần Thơ

 

Căn cứ Công văn số 81/ĐHCT-LKĐT ngày 10 tháng 1 năm 2019 của Trường Đại học Cần Thơ về mức học phí hệ không chính qui năm 2019;

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Đợt 1) của các lớp như sau:
- ĐH VLVH Luật CT 2015 (DG1532N1)
- ĐH VLVH Luật CT 2016 (DG1632N1)
- ĐH VLVH Luật CT 2017 (DG1732N1)
- ĐH VLVH Luật CT 2018 (DG1832N1)
- ĐH VB2 Luật CT 2017 (DG1732Q1, DG1732Q2)
- ĐH VB2 Luật CT 2018 (DG1832Q1)
- ĐH LT SP Tiếng Anh CT 2016 (DG16X1K1)
- ĐH LT SP Tiếng Anh CT 2017 (DG17X1K1)
- ĐH VB2 Ngôn ngữ Anh CT 2017 (DG17V1Q1)
- ĐH VB2 Ngôn ngữ Anh CT 2018 (DG18V1Q1)

Học phí học kỳ 2 (2018-2019): 5.000.000đ/học kỳ/học viên.

(Năm triệu đồng)

Đề nghị học viên của các lớp trên đến Phòng Tài vụ (A004 – CSC) của Trường Đại học Tiền Giang nộp học phí đúng thời gian quy định từ ngày 04/03/2019 đến hết ngày 30/03/2019.

Quá thời hạn nộp học phí nêu trên, học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề cấm học, cấm thi./.

                                                        

Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng Giáo dục Thường xuyên;

- Học viên các lớp nêu trên;                                                                                             (Đã ký)

- Lưu: VT, TV.

 

                                                                                                                                    Võ Ngọc Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính