.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kế hoạch phòng chống tham nhũng của Trường Đại học Tiền Giang năm 2015

15-10-2015

Nhằm để ngăn chặn, triệt tiêu các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng trong nhà trường; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, tham nhũng; nâng cao tính trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của đội ngũ CBVC trong công tác phòng, chống tham nhũng; Nâng cao nhận thức, vai trò các tổ chức đoàn thể trong nhà trường về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và mọi thành viên trong việc nỗ lực phòng, chống tham nhũng; tạo ra thói quen phòng, chống tham nhũng trong đời sống của cán bộ, công chức, viên chức toàn trường. Ngày 03/02/2015, Trường ĐHTG đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015, với các nội dung như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chiến lược và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị.

2. Thực hiện giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

- Tiến hành rà soát và công khai minh bạch đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Phát huy vai trò của đoàn thể, cụ thể là Công đoàn và Đoàn TNCS HCM.

Để thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2015, Hiệu trưởng đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thứ nhất, Trường sẽ thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng để triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong nhà trường.

Thứ hai, giao Phòng Thanh tra - Pháp chế tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, giúp Hiệu trưởng kiểm tra, đánh giá và báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Thứ ba, đơn vị phụ trách tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên trang Website của Trường để phục vụ yêu cầu tìm hiểu, nghiên cứu.

Thứ tư, thực hiện kế hoạch gắn kết với thi đua “Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh”,  và các phong trào thi đua trong toàn trường.

Thứ năm, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy định về pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm hoặc lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ.

Thứ sáu, thực hiện tốt chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của các cấp.

Phòng Thanh tra pháp chế