.: Bản mô tả chương trình đào tạo :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kinh tế - Luật
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Bản mô tả chương trình đào tạo

24-04-2024

Năm

Chương trình đào tạo

Link tải Bản mô tả CTĐT

2018

Kế toán

https://drive.google.com/file/d/1eQGjV13T9FcBCA95iUjyWut87Tr8-qqB/view?usp=sharing

Quản trị kinh doanh

https://drive.google.com/file/d/1nJn7ArOHkSa6Ho-gN8PUTcrH42zcByKo/view?usp=sharing

Tài chính – Ngân hàng

https://drive.google.com/file/d/1k6cx7F-JKpads8LcUKmlfGy01D55-nju/view?usp=sharing

Kinh tế

https://drive.google.com/file/d/1Hj3h26-LXjs8GKre-qqfKJAO2DMKN962/view?usp=drive_link

Du lịch

https://drive.google.com/file/d/117W61W9L78yWiv_FkE2U8hMRw-BOyBo5/view?usp=drive_link

Luật

https://drive.google.com/file/d/1cylrPm-sD0gThm2oJBubdZfbMbfFOQYv/view?usp=drive_link

2020

Kế toán

https://drive.google.com/file/d/1NVLsNDm9xSO5-b55Ggq7x4FJlIySbL0-/view?usp=sharing

Quản trị kinh doanh

https://drive.google.com/file/d/1cd-CdEglTLPPDlLqtPFkJnuhfceL8CLm/view?usp=sharing

Tài chính – Ngân hàng

https://drive.google.com/file/d/1zr3sIc5R3HlQv4uCICdGB82upEatox81/view?usp=sharing

Kinh tế

https://drive.google.com/file/d/17JwjpanrxfSxpjnuiEIKeF4D-1hK9mgk/view?usp=drive_link

Du lịch

https://drive.google.com/file/d/1XzYiG9M5dKK3MKBiVMV9vDnGtQBHmPM3/view?usp=sharing

Luật

https://drive.google.com/file/d/1jgztfqzfMNvRjCu--czh2ONMW5Cv5QX-/view?usp=drive_link

2023

Kế toán

https://drive.google.com/file/d/12FMyPlk0TinUqbXvP3TiHhp8PHs7grEY/view?usp=sharing

Quản trị kinh doanh

https://drive.google.com/file/d/1tnX91RkXDYjKS6nZJk0rKaIDQAd7Z4bV/view?usp=sharing

Tài chính – Ngân hàng

https://drive.google.com/file/d/1LQRY0vikpcvlT_KOenJKL-ZUQuBC9Xaw/view?usp=sharing

Kinh tế

https://drive.google.com/file/d/17ub5zgJy3VwoYKPldczgwXQoKSh6kPOh/view?usp=sharing

Du lịch

https://drive.google.com/file/d/1VaK-XiANVmIp1DDKC8uKIQT-nnE0L_w1/view?usp=sharing

Luật

https://drive.google.com/file/d/10q5ALgc4gt6SLnU30vHZaqv67i75gD_h/view?usp=sharing

 

Khoa Kinh tế - Luật