.: Chức năng, nhiệm vụ của Phòng QLKHCN&HTQT :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng QLKHCN&HTQT

01-11-2021

1. Chức năng

a. Tham mưu hoạch định chương trình, kế hoạch và chính sách phát triển hoạt động khoa học - công nghệ; hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo sau đại học theo chức năng của trường đại học.

b. Quản lý và triển khai các công tác liên quan đến hoạt động khoa học - công nghệ; hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động khoa học - công nghệ.

c. Quản lý việc triến khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế.

d. Quản lý hoạt động liên kết đào tạo sau đại học.

đ. Tham gia thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a. Nhiệm vụ quản lý hoạt động Khoa học công nghệ

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Quản lý và điều phối các hoạt động nghiên cứu khoa học; theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học của trường lên cấp trên.

Phối hợp với các tổ chức khoa học - công nghệ trong và ngoài trường thực hiện các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học. Phối hợp với các khoa tổ chức giới thiệu, chuyến giao các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu để ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổ chức quản lý và theo dõi các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tô chức ngoài trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xử lý các khiếu nại của khách hàng có liên quan đến nghiên cứu khoa học của trường.

Tổ chức việc đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học, đề xuất khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc trong trường.

Quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, các hoạt động về sơ hữu trí tuệ.

Quản lý việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên thuộc trường.

Tổ chức xuất bản Tạp chí khoa học của trường theo định kỳ.

Phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết những vấn đề về viên chức khoa học, lao động, thiết bị vật tư, kinh phí, kỹ thuật an toàn lao động, các chế độ chính sách có liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của trường theo các chế độ chính sách đã ban hành.

Theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.

b. Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế

Xây dựng kế hoạch mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế. T heo dõi việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Dự thảo văn ban ký kết các dự án hợp tác quốc tế.

Tham mưu cho Nhà trường tiếp nhận các nguồn viện trợ nước ngoài; tiếp nhận Tình nguyện viên, các chuyên gia nước ngoài đến trường giảng dạy, học tập, nghiên cứu và quản lý việc thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định cua pháp luật.

Lập kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm và báo cáo tổng kết công tác hợp tác quốc tế hàng năm.

Chủ trì hoặc phối hợp với các Khoa tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

Dịch thuật tài liệu, thư từ, phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo khi được yêu cầu từ Ban giám hiệu.

Tổ chức việc tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường.

c. Công tác quản lý hoạt động liên kết đào tạo sau đại học

Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo sau đại học.

Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo sau đại học hàng năm.

Phối hợp với các trường đại học có uy tín trong nước và nước ngoài để tổ chức các hợp đồng liên kết đào tạo sau đại học.

Quản lý các lớp liên kết đào tạo sau đại học đặt tại Trường Đại học Tiền Giang.

Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng tại đơn vị.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế