.: Chương trình đào tạo Đại học :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kinh tế - Luật
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Chương trình đào tạo Đại học

01-03-2024

I/ KẾ TOÁN

Chương trình Đại học Kế toán 12: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kế toán 13: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kế toán 14: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kế toán 15: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kế toán 16: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kế toán 17: 

- Đại học Kế toán công 17: Xem chi tiết...

- Đại học Kế toán tồng hợp 17: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kế toán 18: 

- Đại học Kế toán công 18: Xem chi tiết...

- Đại học Kế toán tổng hợp 18: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kế toán 19: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kế toán 20: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kế toán 21: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kế toán 22: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kế toán 23: Xem chi tiết...

II/ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chương trình Đại học Quản trị kinh doanh 12: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Quản trị kinh doanh 13: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Quản trị kinh doanh 14: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Quản trị kinh doanh 15: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Quản trị kinh doanh 16: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Quản trị kinh doanh 17: 

- Đại học QTKD tổng hợp 17Xem chi tiết...

- Đại học QTKD Marketing 17: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Quản trị kinh doanh 18: 

- Đại học QTKD tổng hợp 18: Xem chi tiết...

- Đại học QTKD Marketing 18: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Quản trị kinh doanh 19: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Quản trị kinh doanh 20: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Quản trị kinh doanh 21: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Quản trị kinh doanh 22: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Quản trị kinh doanh 23: Xem chi tiết...

III/ KINH TẾ

Chương trình Đại học Kinh tế 18: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kinh tế 19: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kinh tế 20: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kinh tế 21: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kinh tế 22: Xem chi tiết...

Chương trình Đại học Kinh tế 23: Xem chi tiết...

IV/ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Chương trình Đại học Tài chính - Ngân hàng 16: Xem chi tiết..

Chương trình Đại học Tài chính - Ngân hàng 17: Xem chi tiết..

Chương trình Đại học Tài chính - Ngân hàng 18: Xem chi tiết..

Chương trình Đại học Tài chính - Ngân hàng 19: Xem chi tiết..

Chương trình Đại học Tài chính - Ngân hàng 20: Xem chi tiết..

Chương trình Đại học Tài chính - Ngân hàng 21: Xem chi tiết..

Chương trình Đại học Tài chính - Ngân hàng 22: Xem chi tiết..

Chương trình Đại học Tài chính - Ngân hàng 23: Xem chi tiết..

V. LUẬT

Chương trình Đại học Luật 19: Xem chi tiết 

Chương trình Đại học Luật 20: Xem chi tiết

Chương trình Đại học Luật 21: Xem chi tiết

Chương trình Đại học Luật 22: Xem chi tiết

Chương trình Đại học Luật 23: Xem chi tiết

VI. DU LỊCH

Chương trình Đại học Du lịch 19: Xem chi tiết

Chương trình Đại học Du lịch 20: Xem chi tiết

Chương trình Đại học Du lịch 21: Xem chi tiết

Chương trình Đại học Du lịch 22: Xem chi tiết

Chương trình Đại học Du lịch 23: Xem chi tiết

Khoa Kinh tế - Luật