.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Các văn bản hiện hành về tự đánh giá chương trình đào tạo của các trường đại học

22-03-2021

1. Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

2. Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 ban hành quy định về quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học.

3. Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH .

4. Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH.

5. Công văn số 2085/QLCL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo.( thay thế cv 1075).

Download tại đây

 

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Các tin khác :