.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo số 1 về Hội thảo Khao học cáp trường: “Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đại học”

05-01-2023

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số:    01 /TB-ĐHT                              Tiền Giang, ngày 03 tháng  01 năm 2023

 

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đại học

 

Nhằm tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi học thuật về ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học giữa các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục và giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2022-2023, với chủ đề: Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài trường tham gia viết bài và tham dự Hội thảo này. Thông tin cụ thể như sau:

1. Nội dung của hội thảo:

Hội thảo tập trung thảo luận, trao đổi về các nội dung sau:

- Nhu cầu của việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đại học ngày nay.

- Các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đại học.

- Các nội dung về chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

- Những đề xuất về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ở Trường Đại học Tiền Giang.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 17/4/2023 (dự kiến).

- Địa điểm: Phòng họp B14, Trường Đại học Tiền Giang, Cơ sở Ấp Bắc

(Số 119, Ấp Bắc, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh tiền Giang).

3. Thể lệ viết bài:

- Mẫu bài viết tóm tắt và bài toàn văn xin xem phụ lục đính kèm.

- Bài tham luận được nộp qua email gửi về địa chỉ email: hoithaokhoaspkhcb@gmail.com

4. Thời gian đăng ký và nộp bài

- Hạn cuối nộp bài: 15/03/2023

- Thông báo kết quả phản biện                                : 24/03/2023

- Tác giả hoàn chỉnh lại bài báo cáo và gửi lại         : 31/03/2023

- Hạn chót đăng ký tham dự                                    : 13/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5. Kỷ yếu Hội thảo:

Bài tham luận tham dự được Hội đồng chuyên môn của Hội thảo chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo. Các bài tham luận có chất lượng sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng báo cáo tham luận.

6. Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

ThS. Võ Thị Trúc Giang: 0983962314, vothitrucgiang@tgu.edu.vn

Thông báo hội thảo này được đăng tải trên website: www.tgu.edu.vn.

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài trường quan tâm đến lĩnh vực Khoa học giáo dục tham dự và gửi bài về Hội thảo.

Trân trọng kính chào./.

 

                                                                      BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

                                                                   TRƯỞNG BAN

                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                  (Đã ký)

                                                                  TS. Lê Minh Tùng

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                                  

- Các thành viên BTC (để thực hiện);

- Các cơ quan; trường đại học, cao đẳng;

viện nghiên cứu; nhà nghiên cứu, v.v.

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, KSP&KHCB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản