.: Thông báo V/v nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 lớp ĐH VB2 Tài chính Ngân hàng K12 và ĐH VB2 Ngôn Ngữ Anh K12 :. 

Tag

;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Thông báo V/v nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 lớp ĐH VB2 Tài chính Ngân hàng K12 và ĐH VB2 Ngôn Ngữ Anh K12

21-03-2019

           UBND TỈNH TIỀN GIANG                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số: 31 /TB-ĐHTG                                                  Tiền Giang, ngày 15  tháng  3  năm 2019

 

 

      THÔNG BÁO

V/v nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019
lớp ĐH VB2 Tài chính Ngân hàng K12 và ĐH VB2 Ngôn Ngữ Anh K12

 

 

Căn cứ Thông báo học phí HK2(2018-2019) lớp ĐH VB2 K12-NH-Tiền Giang ngày 21/02/2019 của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM;

Căn cứ Thông báo học phí HK2(2018-2019) lớp ĐH VB2 K12-NNA-Tiền Giang ngày 21/02/2019 của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM;

Trường Đại học Tiền Giang thông báo số tiền phải nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 của học viên các lớp ĐH VB2 Tài chính Ngân hàng K12 và ĐH VB2 Ngôn Ngữ Anh K12 (theo danh sách đính kèm).

Đề nghị học viên hai lớp trên  đến Phòng Tài vụ của trường nộp học phí đúng thời gian quy định từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/4/2019.

Sinh viên phải nộp hết học phí cũ mới nộp học phí kỳ tiếp theo.(Đính kèm danh sách học viên còn nợ lệ phí, học phí đến ngày 14/3/2019)

Quá thời hạn nộp học phí nêu trên, học viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí sẽ bị xóa tên trong danh sách học kỳ đó hoặc cấm thi theo quy định của Trường Đại học Ngân hàng, Trường Đại học Tiền Giang không chịu trách nhiệm về việc học viên bị cấm thi, không công nhận kết quả học tập, không cấp các loại giấy chứng nhận./.

                                                              

Nơi nhận :                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Phòng Giáo dục Thường xuyên;

- Học viên lớp ĐH VB2 Tài chính Ngân hàng K12;

- Học viên lớp ĐH VB2 Ngôn ngữ Anh K12;                                                                                       (Đã ký)

- Lưu: VT, TV.

                                                                                                                                                        Võ Ngọc Hà

Phòng Kế hoạch - Tài chính