.: BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ :. 

Tag

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

02-04-2021

Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn Lý luận chính trị

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên khối kiến thức các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức đào tạo và quản lý các lớp bậc đại học thuộc các ngành Lý luận chính trị (khi đủ điều kiện).

- Nghiên cứu khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính trị - xã hội.

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế.

- Thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng.

- Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do Bộ môn đảm trách.

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất