.: Cơ cấu tổ chức của Khoa Sư phạm & Khoa học cơ bản :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức của Khoa Sư phạm & Khoa học cơ bản

07-11-2022

Cơ cấu tổ chức của Khoa Sư Phạm & Khoa học cơ bản

 

Lãnh đạo Khoa

1 - Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa

Thạc sĩ  - NCS Võ Thị Trúc Giang

Email:vothitrucgiang@tgu.edu.vn

2 - Phó Trưởng Khoa 

Thạc sĩ  Nguyễn Giang Lam

Email:nguyengianglam@tgu.edu.vn

Bộ môn Khoa học xã hội

Trưởng Bộ môn

Tiến sĩ. Huỳnh Quán Chi

Email: huynhquanchi@tgu.edu.vn

Tiến sĩ. Võ Phước Lộc

Email: vophuocloc@tgu.edu.vn

Tiến sĩ Ngô Thị Thanh

Email:ngothithanh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ  Trương Hoàng Vinh

Email: truonghoangvinh@tgu.edu.vn

Tiến sĩ  Lê Thị Thanh Thảo 

Email: lethithanhthao@tgu.edu.vn

Thạc sĩ  Phan Thị Mỹ Linh

Email: phanthimylinh@tgu.edu.vn

Bộ môn Ngoại ngữ

Phó Trưởng Bộ môn phụ trách

Thạc sĩ  - NCS Bùi Thị Nhật Tuyền

Email: buithinhattuyen@tgu.edu.vn

Thạc sĩ  Trương Quang Dũng

Email: truongquangdung@tgu.edu.vn

Thạc sĩ  Võ Thị Minh Duệ

Email: vothiminhdue@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Lê Thị Diệu Nga

Email: lethidieunga@tgu.edu.vn

Thạc sĩ  Hà Danh Hùng

Email: hadanhhung@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Phan Hạ Anh

Email: nguyenphanhaanh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ  Hồ Ánh Xuân

Email: hoanhxuan@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Phùng Thụy Nguyệt Quế

Email: phungthuynguyetque@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Trung Ngôn

Email: nguyentrungngon@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Huỳnh Văn Hữu

Email: huynhvanhuu@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Thị Anh Thư

Email: nguyenthianhthu@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Huỳnh Thị Thanh Trúc

Email: huynhthithanhtruc@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Lê Thị Mỹ Xuyên

Email: lethimyxuyen@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Kim Thảo

Email: nguyenkimthao@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Trần Thị Nhật Thanh

Email: tranthinhatthanh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Võ Thị Bảo Trân

Email: vothibaotran@tgu.edu.vn

Thạc sĩ - NCS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Email: nguyenthimyhanh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến

Email: nguyenthingocyen@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Đoàn Thị Thúy Hằng

Email: doanthithuyhang@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Xuân

Email: nguyenthanhxuan@tgu.edu.vn

Thạc sĩ  Lương Nguyễn Thụy Linh

Email: luongnguyenthuylinh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Nhàn

Email: phamthithanhnhan@tgu.edu.vn

Cử Nhân Nguyễn Trường Giang

Email: nguyentruonggiang@tgu.edu.vn

Bộ môn Giáo dục Tiểu học và Mầm non

Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ  - NCS Nguyễn Giang Lam

Email:nguyengianglam@tgu.edu.vn

Phó Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ Mai Đức Long

Email: maiduclong@tgu.edu.vn

 

Cử nhân Trần Thị Trúc Linh

Email: tranthitruclinh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Lan Hương

Email: nguyenngoclanhuong@tgu.edu.vn

Cử nhân Lê Anh Vũ

Email: leanhvu@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Lê Minh Cúc Phương

Email: leminhcucphuong@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Phùng Thị Hà

Email: phungthiha@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Cao Thị Mộng Thanh Trinh

Email: caothimongthanhtrinh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Thị Như Thoa

Email: nguyenthinhuthoa@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Trần Thanh Nguyên

Email: ttnguyen2008@yahoo.com

Thạc sĩ Lý Hồng Nguyệt Quế

Email: lyhongnguyetque@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Lê Phạm Thị Thu Oanh 

Email: lyhongnguyetque@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bằng Giao

Email: nguyenthibanggiao@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nông Khánh Vy 

Email: nongkhanhvy@tgu.edu.vn

Thạc sĩ - NCS Nguyễn Thị Xuân Anh

Email: nguyenthixuananh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Phạm Thanh Nhiệm

Email: phamthanhnhiem@tgu.edu.vn

Bộ môn

Khoa học tự nhiên

Trưởng Bộ môn

Tiến sĩ Đặng Hải Long 

Email: danghailong@tgu.edu.vn

Thạc sĩ - NCS Võ Thị Trúc Giang 

Email:vothitrucgiang@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Hồ Thanh Tâm

Email:hothanhtam@tgu.edu.vn

Thạc sĩ  Hồ Công Xuân Vũ Ý

Email:hocongxuanvuy@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Nhã

Email:nguyenthanhnha@tgu.edu.vn

Thạc sĩ  Nguyễn Minh Châu

Email:nguyenminhchau@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Phạm Thị Thảo Uyên

Email:phamthithaouyen@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Trần Thị Tuyết Lan

Email:tranthituyetlan@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Võ Duy Minh

Email:voduyminh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Đặng Thị Cẩm Nhung

Email:dangthicamnhung@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thư

Email:nguyenthikimthu@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Email:nguyenthithanhhieu@tgu.edu.vn

Thạc sĩ  Phạm Thị Nhật Trinh

Email:phamthinhattrinh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ  Nguyễn Thị Phương Em

Email:nguyenthiphuongem@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Đoàn Thanh Vinh

Email:nguyendoanthanhvinh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Nguyễn Quốc Cường

Email:nguyenquoccuong@tgu.edu.vn

Tiến sĩ Bùi Quang Thịnh

Email:buiquangthinh@tgu.edu.vn

Thạc sĩ Trần Thị Anh Thư

Email:tranthianhthu@tgu.edu.vn

Tổ Văn phòng Khoa

CN. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Email:nguyenthihongngoc@tgu.edu.vn

CN.  Nguyễn Thị Mai Trang

Email: nguyenthimaitrang@tgu.edu.vn

CN Nguyễn Thiên Kim

Email: nguyenthienkim@tgu.edu.vn

 

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản