.: Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính :. 

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính

04-08-2021

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Chức năng

- Tham mưu việc xây dựng kế hoạch tài chính của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện và đề xuất các quy chế, quy định quản lý các nguồn tài chính của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện việc chấp hành các chế độ công tác kế toán, thống kê theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

- Tham gia thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của trường. Tham mưu việc phân bổ kinh phí và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ.

- Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và đề xuất phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tham gia thẩm định, giám sát đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản của Trường.

- Tham mưu công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra quyết toán tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu, chi tài chính và sử dụng các nguồn tài chính của Trường.

- Lập dự toán thu, chi các nguồn tài chính, xây dựng phương án tự chủ hàng năm và tổ chức công tác kế toán, thực hiện báo cáo quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát thu, chi tài chính đúng theo các quy định hiện hành của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của trường, thực hiện các nghĩa vụ NSNN theo đúng quy định..

- Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và các chế độ khác cho công chức, viên chức, người lao động; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành; nộp và quyết toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

- Tổ chức theo dõi thống kê và nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng; đại diện cho người nhận thu nhập quyết toán với cơ quan thuế nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm kê tài sản, trang thiết bị, kiểm tra kế toán định kỳ theo quy định của nhà nước.

- Sử dụng, bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo thuộc nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng.

- Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng tại đơn vị.


 

Phòng Kế hoạch - Tài chính